งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 000155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนรัตน์    บุตรสี
1. นางรติมา    มีสันทัด
2 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    บุญปลูก
1. นางพรธิภา    แสงเรือง
3 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ    ปัญจมาตย์
1. นางชื่นจิต    นามโยธา
4 โรงเรียนวัดมุจลินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    เมืองเจริญ
1. นางสมพิศ    ทองกุล
5 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ฉายา
1. นางสุดารัตน์    ดวงดี
6 โรงเรียนหนองคู สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สิงห์ทอง
1. นางวิจิตร    กลิ่นนาค
7 โรงเรียนรัตนศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนพวิทย์    แก้วบริวงษ์
1. นางสาวมลฤดี    งามขำ
8 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงปานหทัย    คล้ายเพ็ง
1. นางสุรจิตร์    ฟ้ากระจ่าง
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    อ่อนแสง
1. นางศรีรัตน์    พูลผล
10 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศศิร์อร    พุ่มพฤกษ์
1. นางสาวรินดา    อุ่นใจชน
11 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤษฏ์ภูมิ    จินดาธนะวาณิชย์
1. นางปราณี    พิมพ์วาปี
12 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุรักษ์    พันธุ์วงษ์
1. นายเกรียงศักดิ์    แสงทอง
13 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีนิล
1. นางชูกิจ    แก้วเหล็ก
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เนาว์นิเวศน์
1. นางสาวทองขัน    สีพูล
15 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต    ตรีมงคล
1. นางสาวเกษร    เงินพลอย
16 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ห้องกระจก
1. นายไพศาล    สงวนใจ
17 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชรากร    แสนเกษม
1. นางน้ำค้าง    พยุง
18 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสามโชค    เชิดชู
1. นางสุเรียบ    พูลสุภาพ
19 โรงเรียนวัดป่ากล้วย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพิศา    ศรีระวงษ์
1. นางบุปผา    สุขเกษม
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    มลิวัลย์
1. นางวิไลลักษณ์    จึงจรรยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................