งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 000153
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงเกศิณี    ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงโสรยา    บุญคล้าย
4. เด็กหญิงสุธิดา    เพิ่มพร
5. เด็กหญิงรัตนา    พันธ์หว้า
6. เด็กหญิงพรพิมล    พานทอง
7. เด็กหญิงอนุสรา    ชุมภู
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คชสีห์
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    เบาบาง
10. เด็กหญิงพลอยไพลิน    กำวงษ์
11. เด็กชายพัชรพล    วงษ์นุช
12. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์    ประจงแต่ง
13. เด็กหญิงเพ็ญนภา    อุ่นตลาด
14. เด็กหญิงสุชารัตน์    ไทรเมือง
15. เด็กชายกิตติศักดิ์    สนสระน้อย
16. เด็กชายเขมรัตน์    เฉยโพธิ์
17. เด็กชายสุพจน์    น้อยสนธิ
18. เด็กชายเพ็ญเพชร    ม่วงเผือก
19. เด็กชายชูเกียรติ    โฮรอด
20. เด็กชายวิชิต    ศรีสอาด
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
2. นางวราภรณ์    เคร่งใจ
3. นางสาววชิราภรณ์    ภู่ยาโต
4. นางปราณี    ฉัตรแก้ว
5. นางกัญญวรา    อาษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................