งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 000152
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีผ่อง
2. เด็กชายกฤษดา    หอทับทิม
3. เด็กหญิงลลิตรภัทร    พันธ์ีสีดา
4. เด็กชายอรรณนพ    ทองเอม
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์    อุ่นทอง
6. เด็กชายอภิรักษ์    หอทับทิม
7. เด็กชายกฤตเมธ    ก้อนทอง
8. เด็กชายศักรินทร์    ทองประ
9. เด็กชายจักรกฤษ    หอทับทิม
10. เด็กหญิงวารินทร์    เส็งเล็ก
11. เด็กหญิงนัฐชา    บัวบาน
12. เด็กชายทักษ์ดนัย    สายมาตร์
13. เด็กชายณัฐวัฒน์    สอนมณี
14. เด็กชายกฤษณพล    สุขสม
15. เด็กชายอำพล    พวงภู่
1. นายธฤษิดา    สำลี
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวงศ์วริศ    พันธ์เพ็ง
2. เด็กชายนาธัส    ศิลาพันธุ์
3. เด็กชายศุภกรณ์    ภู่ขาว
4. เด็กชายชวินธร    ไชยคุณ
5. เด็กหญิงนวพร    กลั่นทอง
6. เด็กหญิงรชิตา    แก้วศรีงาม
7. เด็กหญิงสิริดา    สุทธา
8. เด็กหญิงเบญญาภา    ทองสุข
9. เด็กหญิงพรชิตา    มาศรี
10. เด็กหญิงณัฐวลัญช์    แก้วไทย
11. เด็กหญิงสุชญา    แสนโคต
12. เด็กหญิงพิชชาภา    เกิดท้วม
13. เด็กหญิงอัศรี    เพ็ญศิริสมบูรณ์
14. เด็กหญิงพัชรภรณ์    เพ็งวงษ์
15. เด็กหญิงภานิศรา    ฮะขันหมาก
16. เด็กหญิงปิ่นดาว    อยู่นุช
17. เด็กหญิงวรรณวนัช    วงศ์สุวรรณ
18. เด็กชายวงศ์ธร    ดิษฐนงค์
19. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สารครศรี
20. เด็กหญิงชญาดา    บรรเทิงจิตร
1. นางไฉไล    สว่างเนตร
2. นางระเบียบ    พุฒซ้อน
3. นางสาวประภาศรี    วิลาสุวรรณ
4. นางสมนึก    ชุนทอง
5. นางทัศสุรางค์    ชุ่มยิ้ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................