งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 000150
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอุเทน    ผ่องผุด
2. เด็กชายพีระพงษ์    ศรีคูณโกสม
3. เด็กชายสมยศ    ผุดผ่อง
4. เด็กชายทัศนัย    นิรทุกข์
5. เด็กชายวิทธวัฒน์    พรมน้อย
6. เด็กชายสุธากร    พลูพุด
7. เด็กชายดนุพร    หาสุข
8. เด็กหญิงปรารถนา    เหมือนเมือง
9. เด็กชายณรงค์เกียรติ    จันทร์เจริญ
10. เด็กชายปิยะ    จิตร์เย็น
11. เด็กหญิงอังคณา    เวียงคำ
12. เด็กชายธันวา    สิงห์จันทร์
13. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศิริวงษ์อนันต์
14. เด็กชายประจักษ์    มาลัย
15. เด็กหญิงประภารัตน์    ทับทิม
16. เด็กชายพีรพัฒน์    โหงถึง
17. เด็กหญิงสุภาพร    พูลพุด
18. เด็กหญิงวาสนา    เสนาะพิณ
19. เด็กหญิงจาตุพร    แขกสะอาด
20. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มั่นเจริญ
1. นางสาวศิริพร    กอนวงศ์
2. นางศิริพร    นรสิงห์
3. นายชำนาญ    นรสิงห์
4. นายถาวร    คำเที่ยง
5. นางวัชวรรณ    นรสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................