งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 000149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายขวัญชัย    เที่ยงจันทร์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ปั้นงา
3. เด็กหญิงพรรณิภา    ทับแป้น
4. เด็กหญิงธันยาพร    พุ่มประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวิกานดา    พุ่มช่วง
6. เด็กชายจิรายุ    ดีสุทธิ์
7. เด็กชายพรทิพย์    พุกเกษม
8. เด็กหญิงวราพร    นุชชารี
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    สังขพันธ์
10. เด็กหญิงขวัญตา    อิ่มอารมย์
11. เด็กหญิงปนัดดา    เที่ยงจันทร์
12. เด็กชายจักรกฤษ    บัวบาน
13. เด็กชายชินวัตร    ไผ่เงิน
14. เด็กหญิงกนกพร    เสรีวงศ์
15. เด็กชายจิณณพัต    ผิวผ่อง
1. นายธฤษิดา    สำลี
2 โรงเรียนจินดารัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรายุทธ    อ่ำสำโรง
2. เด็กชายกิตติภพ    ไม้ประเสริฐ
3. เด็กชายธุวานนท์    ประสพศรี
4. เด็กชายอภิสิทธิ์    เพียรประเสริฐ
5. เด็กชายวริศ    ศรสรุทร์
6. เด็กชายพชรพล    มาวัง
7. เด็กชายบุญญฤทธิ์    ทัพเหล็ก
8. เด็กหญิงปิยณัฐ    ทิพรังสี
9. เด็กหญิงสุภาพร    เพชรทิม
10. เด็กหญิงบัณฑิตา    เรืองเดช
11. เด็กหญิงภัทรภร    ตันสุวรรณ
12. เด็กหญิงชินาภา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
13. เด็กหญิงสุทธินี    จันทร์จิระ
14. เด็กหญิงณัฐชนัญกา    บังอร
15. เด็กหญิงอัณศยา    นวลแสง
1. นางสุจิตรา    บุญโพธิ์
3 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจันทรามาส    ผึ้งใหญ่
2. เด็กชายอำนาจ    สีทาจันทร์
3. เด็กชายสิทธิชัย    คงดี
4. เด็กหญิงสุกัญญา    จงเชื่อกลาง
5. เด็กหญิงสมฤทัย    พรมมา
6. เด็กชายทวีวัฒน์    ไพลาสี
7. เด็กชายประทีป    จาดเงิน
8. เด็กหญิงอัญญาศิริ    ยอดผา
9. เด็กชายธนวุฒิ    โฉมยา
10. เด็กหญิงพฤกษา    ชานก
11. เด็กหญิงพาฝัน    ทองดี
12. เด็กหญิงสรินทิพย์    จันทรวาส
13. เด็กหญิงทิพย์พิมล    พันธุ์ชื่น
14. เด็กหญิงณิชาการ    ชูชาติ
15. เด็กชายวัชรพงษ์    กรรณาริก
16. เด็กชายเอกลักษณ์    โตทอง
17. เด็กชายจักรพันธ์    ทองสว่าง
18. เด็กชายสุวิทย์    รุ่งทอง
19. เด็กชายภัทรดนัย    แสงประดับ
20. เด็กชายทองสว่าง    วงษ์ขำ
1. นางสาวศจีณุช    นิลทุ้ย
2. นายสมศักดิ์    ก้านลำใย
3. นางสาวเบญจรัตน์    รักฉ่ำพงษ์
4. นางพัชรี    กันทะวงศ์
5. นางปัทมา    พูลเพิ่ม
4 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุปราณี    สีเป้
2. เด็กหญิงวัชรินทร์    ฉิมพาลี
3. เด็กชายทวีทรัพย์    บุญสังข์
4. เด็กชายอดิศักดิ์    ใจเร็ว
5. เด็กชายสุรารักษ์    หมั่นวิชา
6. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วสำราญ
7. เด็กหญิงขวัญไพลิน    ทำเนียบ
8. เด็กหญิงเทวิกา    ประกอบผล
9. เด็กหญิงศศิวิมล    ปลื้มจิตร
10. เด็กหญิงณัฐฐนี    แก้วผลึก
11. เด็กชายรัฐภาคย์    เนาว์ชัย
12. เด็กชายอภิสิทธิ์    อุบลวัฒน์
13. เด็กชายสิทธิชัย    ท้าวโพธิ์เอน
14. เด็กชายปิยะ    วงษ์พูล
15. เด็กชายนิวัฒน์    ขำวงษ์
16. เด็กชายเกื้อกูล    ศรีละม้าย
17. เด็กชายณัฐพล    กลิ่นศรี
18. เด็กชายอรรถพล    ก่ำวงษ์
19. เด็กหญิงจริยา    อ่อนภูเขา
1. นางพรสวรรค์    ทองกู่
2. นางสาววชิราภรณ์    ภู่ยาโต
3. นางภาวิณี    มีคุณ
4. นางวราภรณ์    เคร่งใจ
5. นางรุ่งนภา    เถื่อนแจ้ง
5 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวรินทร    วิทยา
2. เด็กหญิงอรรฉราพร    นิลสงค์
3. เด็กหญิงกัลยกร    เหลืองวิสัย
4. เด็กหญิงอริสรา    อินปาน
5. เด็กหญิงอภิธัญญากร    ปาละแดน
6. เด็กหญิงกุลธิดา    ปานแดง
7. เด็กหญิงกชกร    อื้อจรรยา
8. เด็กหญิงนิรชา    ใจว่อง
9. เด็กหญิงรุ้งทิพย์    เรือนนาค
10. เด็กหญิงสาริศา    ทองดี
11. เด็กชายเขมชาติ    ช้อนคราม
12. เด็กหญิงศศิประภา    อรุณมาศ
13. เด็กหญิงเจนจิรา    มั่นจิตร์
14. เด็กหญิงชามาวีร์    พันธุ์ฤทธิ์
1. นางสุดเฉลียว    บุญคง
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอธิราช    เหมือดขุนทด
2. เด็กชายพันธกานต์    จันตา
3. เด็กชายประกาศเกียรติ    สูตรสุข
4. เด็กชายชคัทพล    รักดำ
5. เด็กชายเทวา    ชำนาญโพธ์
6. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีสร้อย
7. เด็กหญิงปานปรียา    บุญปลูก
8. เด็กชายเอกรัตน์    ชาวทะเล
9. เด็กชายอนุกูล    กองทอง
10. เด็กหญิงพรสวรรค์    แสงทอง
11. เด็กหญิงจินตนา    สุขเกษม
12. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก่นเงิน
13. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทรงงาม
14. เด็กชายธนพล    ร่มพุดตาล
15. เด็กหญิงอรนภา    อาจหาญ
16. เด็กชายธนู    สูตรสุข
17. เด็กหญิงนพจิรา    เฉลยโชค
18. เด็กหญิงสุภัสรา    ประทุมพง
19. เด็กหญิงศุภรัตน์    ย้อมแผ่น
20. เด็กหญิงสวิชยา    ประทุมพงษ์
1. นางสาวกมลพร    โพธิ์ช่วย
2. นางอนงค์นาฎ    พลพิมพ์
3. นางสาวจิราภรณ์    สายทอง
4. นายอัครัช    อุกอาจ
5. นางสาวอังอร    แสวานี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................