งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 000148
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพิมประภา    ชินบุตร
2. เด็กชายอนุลักษณ์    ทองดี
3. เด็กชายเสกสรรค์    ข้อกิ่ง
1. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
2. นายณรงค์กร    พฤศจันทร์
2 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอนงค์นาถ    สงวนพันธุ์
2. เด็กหญิงกชกร    จินะสาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา    สุขสวัสดิ์
4. เด็กชายรัตนชัย    คำทอง
5. เด็กชายณัฐวัฒน์    ขัดจำปา
1. นายทนงศักดิ์    สนโสม
2. นางเรณู    พันธุ์ฉนวน
3 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุวรรณา    เกิดปั้น
2. เด็กหญิงยุวดี    คำดี
3. เด็กหญิงนันทนา    โคกพราน
4. เด็กหญิงสิริรัตน์    สมบูรณ์
5. เด็กหญิงรินทราย    มีอุดร
1. นางสาววิรัชฎาพร    ภาคากิจ
2. นางกัลยา    สอนประภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................