งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 000146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    ป้อมบุบผา
2. เด็กหญิงนฤมล    งามแท้
3. เด็กหญิงภานุมาศ    ปลากัดทอง
4. เด็กหญิงอัจฉรา    หลอดทอง
5. เด็กหญิงพรสุรางค์    บุญจันทร์
1. นางอาริษา    ช่วยบุญ
2. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
2 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. นางสาวปัทมาพร    อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์    ป่าหนู
3. เด็กหญิงชนกานต์    กำเนิดกาลืม
4. เด็กหญิงกนกนิภา    สิงห์ใส
5. เด็กชายปฐมพร    แสงงาม
1. นางสาววิไลรัตน์    อาวรณ์
2. นายสุรพล    เจริญจิตวัฒนาชัย
3 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    อุ่นจิตต์พันธุ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    สมบุญ
3. เด็กหญิงสุธิชา    บุตรดี
1. นางนงลักษณ์    ทับทิมศรี
4 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศุกภาลักษ์    กองทอง
2. เด็กหญิงรัศมี    นามพิมแสง
3. เด็กหญิงพวงเพชร    ศรีสกุล
4. เด็กหญิงภัสพร    แสงทอง
5. เด็กหญิงสมหญิง    เล็กเจริญ
1. นางสังเวียน    ทองใบ
2. นางวัฒนา    คณโทเงิน
5 โรงเรียนวัดสะแกราบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสายไหม    แป้นซื่อ
2. เด็กหญิงสุธิดา    ทองสุข
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ    พรหมโลก
4. เด็กหญิงปนิดา    เกินวงศ์
1. นายลำธาร    ทองดี
2. นางศศิวิมล    ครองกิจการ
6 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงเกศินี    ปลื้มจิตร
3. เด็กหญิงโสรยา    บุญคล้าย
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    คชสีห์
5. เด็กหญิงสรสวรรค์    พรหมแพทย์
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
7 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยะธิดา    ศิริวงษ์อนันต์
2. เด็กหญิงจาตุพร    เจตนะทัฬหะ
3. เด็กหญิงปรารถนา    เหมือนเมือง
1. นางวงพร    ไพรวรรณ์
2. นางอรุณีย์    ไชยเสนา
8 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมานิตา    พันธุ์ดี
2. เด็กหญิงสุนิสา    ศรีสูงเนิน
3. เด็กหญิงเกวรินทร์    ขนทอง
1. นางพิศมัย    เพ็งอินทร์
2. นางสาวจีรวรรณ    จิตรเกตุ
9 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจีรนันท์    พรมลอย
2. เด็กหญิงอัชรี    โพธิ์กระสังข์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    หนูนิล
4. เด็กหญิงดวงดาว    ทุมมา
1. นางธาริณี    เคียนทอง
10 โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    น้ำนวน
2. เด็กหญิงบุษยา    สมานมิตร
3. เด็กหญิงศิริพร    มองธรรม
4. เด็กหญิงปนัดดา    โกทันณ์
5. เด็กหญิงรัตนาพร    กลิ่นผล
1. นางวัชรี    จันทร์จิระ
11 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เอ็งประดิษฐ์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นารี    แซ่จัง
3. เด็กหญิงบุษกร    วงษ์มณี
1. นางสาวนวลสวาท    เพ็ชร์สุขุม
2. นางสาวศศิณัฎฐ์    จันทร์เสือ
12 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงยุวดี    คำดี
3. เด็กหญิงทัศนีย์    โพติยะ
1. นางกัลยา    สอนประภา
2. นางวิรัชฎาพร    ภาคากิจ
13 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงยุวธิดา    ทองพลอย
2. เด็กชายนำโชค    ภูมิผักแว่น
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    กลิ่นสะอาด
1. นายสมมาตร    ทองดี
2. นางสุพจน์    นามขันทอง
14 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปาริฉัตร    หวานฉ่ำ
2. เด็กหญิงขวัญชีวา    พุ่มหมัน
3. เด็กหญิงสุภาพร    บุญเทียม
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ชินวงศ์
5. เด็กหญิงศจีพิชญ์    แก้เมฆ
1. นางแก้วใจ    ชัยอินทร์
15 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    น้อยบุตดี
2. เด็กหญิงภนิดา    สุระขัน
3. เด็กหญิงดอกแก้ว    เพิดขุดทด
4. เด็กหญิงฐานิศรา    บุญผ่อง
1. นางสมสุข    คล่องสั่งสอน
2. นายดนีย    ทัดแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................