งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 000145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิรมล    โสภณอัมพร
2. เด็กหญิงสุภัชชา    ชาติวงศ์
3. เด็กหญิงธีรนุช    ข้อกิ่ง
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปัตตะแวว
5. เด็กหญิงกุสุมา    นาลประเสริฐ
1. นางสาวทองประชิด    ชินบุตร
2. นายปราณี    ธีรพงวงษ์งามดี
2 โรงเรียนบ้านไทรย้อย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยยา    ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอรนภา    ผ่องเพชร
3. เด็กหญิงเอกณารี    มีคำเพราะ
4. เด็กหญิงพรทิพย์    กิ่มแก้ว
5. เด็กชายสิทธิพร    เนียมจีน
1. นางดุษฎี    สังขะวัตร
3 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    มะวงษา
2. เด็กชายศุภลักษณ์    สุขมา
3. เด็กหญิงบุญสิตา    สิงห์สกุล
1. นางอรชร    คงต่วน
2. นางชูศรี    สุ่มอิ่ม
4 โรงเรียนวัดหนองแก้ว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงกุลสตรี    คัมภีร์พงษ์
3. เด็กชายเจษฎา    คชชาญ
1. นางปราณี    ประภากร
2. นางอุไร    น้อยพันธ์
5 โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอดินันท์    สมงาม
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ด้วงมหาสอน
3. เด็กหญิงจรรญาพร    บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงชลธิชา    ศาสตร์กระจ่าง
1. นางสุดารัตน์    ดวงดี
2. นางอรัญญา    ทองทาสี
6 โรงเรียนบ้านหัวบึง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    รุ่งสว่าง
2. เด็กชายศิรดา    ขำชัยภูมิ
3. เด็กหญิงเนตรชนก    นาคทอง
4. เด็กชายสรรพวิท    โพนาคา
1. นายศิลปชัย    พุ่มห้วยรอบ
2. นางละเอียด    พุ่มห้วยรอบ
7 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกฤติมา    จำปาเรือง
2. เด็กชายอถรรพร    สังข์เงิน
3. เด็กชายอนุรักษ์    พันธุ์วงษ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์    อินทร์สวน
1. นางรัตนาวดี    ทีมีศรี
2. สิบเอกมนตรี    ที่มีศรี
8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุจรี    สอนเชญ
2. เด็กหญิงสุภัสสร    แซ่แต้
3. เด็กหญิงวรัญธร    ปั้นศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมพร    รุจิโภชน์
9 โรงเรียนวัดท่าแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนสฤนา    วิเลปะนะ
2. เด็กหญิงอรทัย    พันธุ์กล้วย
3. เด็กหญิงชลดา    เกตุหนู
1. นางณัฐชไม    เธียรสำราญ
2. นายจุฑามาศ    องอาจ
10 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสโรชา    ทองย้อย
3. เด็กชายศราวุธ    โมกสกุล
1. นางวิภาวดี    ม่วงเกษม
2. นางสุทิน    มังมี
11 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัทยา    ทัพมงคล
2. เด็กหญิงจิราพร    คล้ายทรัพย์
3. เด็กหญิงพรทิพย์    เชื้อคง
4. เด็กหญิงชานิดา    กาวี
5. เด็กหญิงรุจิรา    ทองคำ
1. นางเพชรา    ฤกษ์ดี
2. นางนุชนิตย์    เผ่าเมือง
12 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิดา    โพธพัฒน์
2. เด็กหญิงสุวนันท์    ทองขัน
3. เด็กชายอนุชา    ดวงดี
4. เด็กชายชัยพร    ดวงสว่าง
5. เด็กชายหนึ่งฤทัย    ชัยลอม
1. นายสำเริง    ไชยวุฒิ
2. นายวุฒิไชย    ดวงใจ
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิงขร    แหยมบำรุง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงจินตรา    ตุ้มพิมาย
4. เด็กหญิงชลนิภา    บัวสุวรรณ
5. เด็กหญิงอักษราภัค    มังสุไร
1. นางวิไลลักษณ์    จึงจรรยา
2. นางวิทยา    ประชากุล
14 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเวณิกา    ยานสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนพรัตน์    ทองบุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    อุ่มภูธร
4. เด็กหญิงกนกกร    สังข์พิมพ์
1. นางพยุง    ควันทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................