งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 000144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ ๑๓๔ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนรีกานต์    สายงาม
2. เด็กหญิงรจนา    อุบล
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    นาชีวา
1. นางปวีณา    จ่าแก้ว
2. นางบัวลอย    บริบูรณ์
2 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    หน่อกลาง
2. เด็กชายธนภัทร    โสภณอัมพร
3. เด็กชายศุภกานต์    ผาดี
4. เด็กชายธีรภัทร    ป้อมบุบผา
5. เด็กหญิงสุพัตร    พรมพันธ์
1. นางสมจิตร    เพิ่มมาผล
2. นางสาวจงดี    ใบกว้าง
3 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรตะวัน    สุขเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา    แบบพิมาย
3. เด็กหญิงทติยา    บุญใจ
1. นางสาวกีมพุวัณ    บุญสาคร
4 โรงเรียนบ้านบางลี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอรรพร    สังข์เงิน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    สมงาม
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ฤกษ์ดี
1. นางธีรวดี    เรืองโกศล
5 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    วรโงน
2. เด็กชายวิทวัส    ปัญญาสิทธิ์
3. เด็กชายสุริยา    ดวงสารี
4. เด็กชายอนุชา    ดีเหลือ
5. เด็กหญิงศิริภัทธาณี    ภาพิรมย์
1. นางเปรมใจ    ปัญจมะวัต
2. นางพรสวรรค์    ทองกู่
6 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    ทองแหยม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    กองแก้ว
3. เด็กหญิงกมลพร    แก้วเมือง
4. เด็กหญิงแพรวา    ภิรมณ์หวาด
1. นางบุญตา    ฤาชา
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวรวิทย์    พรหมอารีย์
2. เด็กชายกำพล    สมัครการ
3. เด็กหญิงสรินยา    คล้ายยา
4. เด็กหญิงฐิติพร    มะนาวหวาน
5. เด็กหญิงณัฐพร    ชัชัยภูมิ
1. นายลำจวน    ถ้ำหิน
8 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงลีลาวดี    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงสิริวิมล    อุปแก้ว
3. เด็กชายวิพัฒน์    อ่อนตา
1. นางสุรีย์รัตน์    ภู่กลั่น
2. นางสุวรรณีย์    ดิษฐ์เดช
9 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนันทภรณ์    อินทสิงห์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    พูลจีน
3. เด็กหญิงอภิญญา    เมฆสุข
1. นางเยาวลักษณ์    สุขเกษม
2. นางจุรีรัตน์    จุ่นเงิน
10 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนัดดานุช    บุญวงศ์
2. เด็กหญิงชนิดา    ราชอาสา
3. เด็กหญิงพรนภัส    คำพร
1. นางสมส่วน    เกลียวเงิน
11 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุจืตา    พิทักษ์
2. เด็กหญิงอทิติยา    สีผึ้ง
3. เด็กหญิงนันทวรรณ    ทรัพย์ผล
4. เด็กหญิงรวินท์นิภา    กรมรอด
5. เด็กหญิงเบญจพร    บุญมี
1. นางสาวไพลิน    ค้ำภูเขียว
12 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนิลเนตร    ดิษฐ์ผดุง
2. เด็กหญิงมาริษา    ขันตี
3. เด็กหญิงนาตยา    แย้มวัตร
1. นางชลาลัย    ไทยานันท์
2. นางสาวลลิตา    สวัสดิ์ชัย
13 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    สำราญสุข
2. เด็กหญิงวันวิสา    ตุ้นสกุล
3. เด็กหญิงอริสา    มักเชียว
1. นางสุนทรีย์    โชติเนตร
2. นางชลาลัย    สโรชลารักษ์
14 โรงเรียนบ้านดอนทอง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชัยณรงค์    ผิวมา
2. เด็กชายชัยวัฒน์    ผิวมา
3. เด็กชายสุวัฒน์    พิกุลทอง
1. นางพัชรา    พิรุณย้อย
2. นางอรัญญา    งามภัย
15 โรงเรียนธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบัวบุษกร    ชะเอม
2. เด็กหญิงรภัทกร    เชื้อปุย
3. เด็กหญิงยอดสร้อย    พวงจำปี
4. เด็กหญิงพิชญ์สิณี    ปรากฎ
5. เด็กหญิงจิดาภา    แสงเดช
1. นางมะลิ    หาญดี
16 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพลอย    เงินก้อน
2. เด็กหญิงสิริยากร    ประสมพงษ์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    ทุเรียน
4. เด็กหญิงนันทภัส    พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    สินปรุ
1. นางดวงเดือน    ดวงศิริ
2. นางนุชนิตย์    เผ่าเมือง
17 โรงเรียนวัดดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงไพริน    ยอนประเสริฐ
2. เด็กหญิงมุกลดา    คำแสน
3. เด็กหญิงศุทธนุช    หล้าบุตรศรี
1. นายกวี    น้อยดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................