งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 000143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดใดใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงดาว    เทียนสิงห์
2. เด็กหญิงสุจิตรา    สุขสกุล
3. เด็กหญิงปิยะดา    เขื่อนฟัก
4. เด็กหญิงธนัชพร    ลาทอนทาป
5. เด็กหญิงณัฐมล    กองวัสกุลณี
1. นางลัดดา    กฤษฎากรชัย
2. นายเสงี่ยม    ศรีสวัสดิ์
2 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    ภมรพล
2. เด็กชายธันวา    ทองนาค
3. เด็กชายวุฒิชัย    สีลังกา
4. เด็กหญิงกชกร    แสงทอง
5. เด็กหญิงชุติมน    พรหม
1. นางสาวทองประชิด    ชินบุตร
2. นางอาริษา    ช่วยบุญ
3 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวิชุตา    พานพบ
2. เด็กหญิงเจนจิรา    สักบุ
3. เด็กหญิงเนติรักษ์    ยอดแก้ว
4. เด็กหญิงวยุดา    สมบุญ
5. เด็กหญิงสฐาพร    รัตตะนะ
1. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนวพร    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพงษ์นภา    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงกนกพร    เขียวเงี้ยว
4. เด็กหญิงวีระวรรณ    บัวเงิน
5. เด็กหญิงสุนิสา    แสวงเจริญ
1. นางวิภา    เครือกล้วย
5 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    ไชยเดช
2. เด็กหญิงเฉลิมพร    เเซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    ผลมี
4. เด็กหญิงสมหญิง    สุระนิตย์
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ก่อเเก้ว
1. นางศรีวิไล    ธรรมนิยม
6 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายศักดา    พิลา
2. เด็กชายชุติพันธ์    นิติ
3. เด็กหญิงเกษร    เพชรดี
4. เด็กหญิงนภสร    เหล่ากาวี
5. เด็กหญิงปรียานุช    พานสบุตร
1. นางธาริณี    เคียนทอง
7 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายแสนดี    สวัสดี
2. เด็กชายนพกร    การเอื้อ
3. เด็กชายกัณฐ์พล    สีแดง
4. เด็กชายอภิรักษ์    ชัยโยธา
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์    กลิ่นสะอาด
1. นายสมมาตร    ทองดี
2. นางสุภศิริ    ชาดวง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................