งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 000142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์    ปิ่นบาง
2. เด็กชายธีภัทร    เชื้อสวย
3. เด็กหญิงชลธิชา    งามแท้
4. เด็กชายธีรริศร์    ดวงจอมดี
5. เด็กหญิงกุสุมา    นวลประเสริฐ์
1. นางประทุม    อูปแก้ว
2. นางสาวทองประชิด    ชินบุตร
2 โรงเรียนซอย3 สาย4 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิดา    คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงวาสนา    พึ่งสะอาด
3. เด็กหญิงสุธาพร    ศรวัฒนา
4. เด็กหญิงมยุรี    ชูทาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์    เรียนประเสริฐ
1. นางพรสวรรค์    ทองกู่
2. นางพรทิพย์    ผลเต็ม
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายรหัท    ตั้งโสภณ
2. เด็กหญิงมณีพลอย    จันดอนไผ่
3. เด็กหญิงตวงพร    ผ่องผุดผาด
4. เด็กหญิงชนากานต์    ยิ้มเจริญ
5. เด็กหญิงทัศนานันท์    ศรีสมาน
1. นางสาววราภรณ์    ศรีสุข
2. นางสาวจันจิรา    ขำวิจิตร
4 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    กาฬจูม
2. เด็กชายจักรพล    ปิ่นปก
3. เด็กชายสราวุธ    แก้วเกิด
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วงษ์เอี่ยม
5. เด็กหญิงภัทรนันท์    คีมพันธุ์
1. นางกัลยา    พากเพียร
5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พันแสน
2. เด็กหญิงเมธารินทร์    กิ่งไทร
3. เด็กหญิงธนพร    นามกุล
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ลิ้มอำไพ
5. เด็กหญิงรินรดา    ชูรัตน์
1. นางระเบียบ    พุฒซ้อน
2. นางสมพร    ขึ้นทันตา
6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิตานันท์    คิมหะจันทร์
2. เด็กหญิงสุจาริณี    สอนสอาด
3. เด็กหญิงปัทมา    จันทร์น้อย
4. เด็กหญิงปพิชญา    พันพุทธ
5. เด็กหญิงสุพิชา    เมากระมล
1. นางวิภา    เครือกล้วย
7 โรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพรนัชชา    แสงเจริญ
2. เด็กหญิงมัลลิกา    เหลืองอุทัย
3. เด็กหญิงธิชา    ชัยพิทักษ์
4. เด็กหญิงชลธิชา    จันทร์สุข
5. เด็กหญิงดารารัตน์    พ่วงวงษ์
1. นางสาคร    ศรีบุญคง
8 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงประภาศุกร์    คำสอาด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คุ้มภัย
3. เด็กหญิงสมิตา    สิมมา
4. เด็กหญิงกฤติมา    นาคชุ่ม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    สายสินธุ์
1. นางรัตนาวดี    ทีมีศรี
2. นางสมคิด    สังวรณ์
9 โรงเรียนวัดโป่งแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ห่วงอุดม
2. เด็กหญิงยลดา    สายเพชร
3. เด็กหญิงนิธิดา    จักรเพ็ชร
4. เด็กหญิงศศิภา    หนุนบุญ
5. เด็กหญิงนภัสสร    แสงทอง
1. นายสมยศ    ทำทัน
10 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสโรชา    เปียนุ่ม
2. เด็กหญิงนริศรา    มงคลปัญญาวุฒิ
3. เด็กหญิงสโรชา    สุกางโฮง
4. เด็กหญิงสุกานดา    อินทร์จันทร์
5. เด็กหญิงอุไรพร    ท่าจีน
1. นายไพโรจน์    กำทองคำ
2. นางสาวสุกัญญา    พุ่มโพธิ์งาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................