งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 000013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิศา    รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงพรรณิภา    วงษ์ประภา
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พรหมมา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    มุมกระโทก
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    วงษ์เสือ
6. เด็กหญิงวิรากานต์    สีดำ
1. นางเสงี่ยม    งามวิลัย
2 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธีนีดา    อินมะตูม
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ตุ้นสกุล
3. เด็กหญิงอัญชลี    ก่ำวงษ์
4. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์    สังวาลย์รัมย์
5. เด็กหญิงปานประดับ    หริรักษ์
6. เด็กชายรังสิมันต์    เลิศมงคล
1. นางรัตนา    ดอนหมื่นศรี
3 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรีวรรณ    สุขเจริญ
2. เด็กหญิงศิยาภรณ์    สอนส่งกลิ่น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    อยู่ดี
4. เด็กหญิงอัญชลี    ฤกษ์บุปผา
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    นาคสุข
6. เด็กหญิงวิไลพร    ทำทา
1. นางปราณี    ฤาชา
2. นางดรุณี    นรากรณ์
3. นางละออ    ทองพรม
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายภาสกรณ์    ฝางคำ
2. เด็กชายอนาวิล    โม้หมุน
3. เด็กหญิงวิไลรักษ์    วงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงประกายแก้ว    ประเสริฐศรี
5. เด็กหญิงเกวลิน    อินทร์บำรุง
6. เด็กหญิงกาญจนา    ชำนาญ
1. นายเพิ่มศักดิ์    เพิ่มประยูร
2. นางกิตติมา    สุขมา
3. นางผ่องศรี    พวงภู่
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................