งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 000129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณิชชา    น้อมกลาง
2. เด็กหญิงสมฤทัย    ปานบัว
1. นายนิยม    น้อยตั้ง
2. นางเสมอแข    เจนสาริกิจ
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายเมศาสตร์    นาคำ
2. เด็กชายชัยพล    ช่างพาน
1. นายสุเทพ    เขียวงาม
2. นางวรนุช    วิมลพันธุ์
3 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    มุกดา
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สุขสันติมาศ
1. นางสาวปาจรีย์    วิเศษชัย
4 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชลวี    เจริญฤกษ์พิชัย
2. เด็กชายรัชชานนท์    สูนปาน
1. นางนันทการ์    ฤทธิ์มาก
2. นางสาวคัทลียา    นิลศิริ
5 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรายุ    เงินไทย
2. เด็กชายณัฐปวีย์    จักรวาล
1. นางสมิตรา    พงษ์ยิหวา
6 โรงเรียนวัดบ้านดาบ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจิรพันธ์    มีศิริ
2. เด็กชายจิรพงษ์    มีศิริ
1. นายวรศักดิ์    ภูเจริญ
2. นางสาวนวลสวาท    เพ็ชรสุขุม
7 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    ชัชวานิชย์
2. เด็กชายภูบดี    พนิตจิตบุญ
1. นายศักดิ์ชัย    กล่ำนาค
2. นายชูศักดิ์    ศรีจันทร์ม่วง
8 โรงเรียนธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปาราเมศ    ร่มจำปา
2. เด็กหญิงสวรรณญา    สันติจารีย์
1. นางละไม    ประจงกิจ
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจันทร์เฉลิม    พวงลัดดา
2. เด็กชายสิงขร    แหยมบำรุง
1. นางนพรัตน์    แก้วกัลยา
2. นางสุจิตตรา    เกลี้ยงพิบูลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................