งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 000126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงบุษยรัตน์    กองเงิน
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์    ฟิวสายดำ
3. เด็กชายชนาธิป    แสงรุ่ง
1. นางสาวกฤติยาณี    อนุรักษ์
2 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายยุทธศาสตร์    ทองชื่น
2. เด็กหญิงสุมาลี    โชติช่วง
3. เด็กหญิงสมฤดี    ทรัพย์ประสม
1. นางรวงพร    ภูเจริญ
2. นางสุทธิรา    ฉัตรแก้ว
3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงผุสฌา    ม่วงกูล
2. เด็กหญิงสุวิภา    คำพิลา
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    คำพิลา
1. นางสาวปิยะพร    ป้อมเกษตร์
4 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ตาลดี
2. เด็กหญิงอรทัย    อรัญแล
3. เด็กหญิงสกุลตลา    แสงสิทธิ์
1. นางจันทนา    อื้อจรรยา
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงจินตหรา    พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวนิดา    พึ่งธรรม
3. เด็กชายวัชรินทร์    มาพบ
1. นายธีรศักดิ์    อยู่วัฒนา
2. นางสาววธุดา    นาน้ำเชี่ยว
6 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกชนุช    เคนวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐปรีญา    สระบัวทอง
3. เด็กหญิงชยาภา    มุ่งพันกลาง
1. นางสถิตย์พร    คำโม
2. นางเพชรศรี    สุรวาท
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................