งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 000012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านโป่งยอ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายโชคชัย    ผาพิมพ์
2. เด็กชายตะวัน    โนนดี
3. เด็กชายพิชิตชัย    น้อยเจริญ
4. เด็กหญิงจิตรา    แย้มแสง
5. เด็กหญิงประภัสสร    บุตรสี
1. นางรติมา    มีสันทัด
2 โรงเรียนวัดตองปุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา    แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงอ้อยทิพย์    ใจธรรม
4. เด็กหญิงสุพัตรา    พิมภิรมย์
5. เด็กหญิงยศวดี    อินทรนาค
6. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    พุฒซ้อน
1. นางนิธิวรัตน์    ศรีบุญธรรม
3 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    เรืองนิคม
2. เด็กหญิงสุพิศรา    ทองงาม
3. เด็กหญิงทักษิณา    พระสุวรรณ์
4. เด็กหญิงอารียา    ทาทองดี
5. เด็กหญิงศิริยากร    แสงทอง
6. เด็กหญิงสุพิด    สีดา
1. นางปราณี    ชื่นอธิกาานนท์
2. นางสุจิรา    รอบรู้
4 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงยลรวี    ทองคำ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์    บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงพรรณภัทร    เงินเมย
4. เด็กหญิงเกวริน    ศรีทรงแสง
5. เด็กหญิงณัฐพร    พรเรืองทอง
6. เด็กหญิงณรพรรณ    นาคะนคร
1. นางจิดาภา    นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์    มากหมู่
3. นางสาวศรันยา    ปานขาว
5 โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศรัญพร    อิ่มสกุล
2. เด็กหญิงรัตติกาล    เกรียรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา    พงษ์ภู่
4. เด็กหญิงวรรณวิษา    สังกร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    ม่วงมี
6. เด็กหญิงธัญชนก    พัฒนพันธ์
1. นางสาวกาญจนา    ผึ่งผาย
2. นายนิมิตร    คงมี
6 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงมาริษา    แจ่มศรี
2. เด็กหญิงรัชดาภา    สุขดี
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ดวงอาจ
4. เด็กหญิงสุพรรษา    ภูนาโคก
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์    อินทวงศ์
6. เด็กชายอภิสิทธิ์    จันทร์สังข์
1. นางสุรีย์รัตน์    ภู่กลั่น
2. นางสุวรรณีย์    ดิษฐ์เดช
3. นายวิลาศ    กนกตระกูล
7 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลชา    รัตนวงศ์มงคล
2. เด็กหญิงอัญชิสา    เก็ตเพ็ชร
3. เด็กหญิงมาลินี    ฟักทอง
4. เด็กหญิงวรรณพร    รัตนวงศ์มงคล
5. เด็กหญิงสกาวเดือน    จำปาทอง
6. เด็กหญิงมินตรา    พิมพ์ศรี
1. นางสาววิรัชฎาพร    ภาคากิจ
2. นางสุนทรีย์    โชติเนตร
3. นางวัลลภา    เภากัน
8 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงพานิภัค    เจริญพิทักษ์พร
2. เด็กหญิงดุษน้ำเพชร    ไพบูลย์
3. เด็กหญิงกมลฉัตร    งามวิลัย
4. เด็กหญิงกรกนก    เงินผล
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สายสมาน
6. เด็กหญิงกรกนก    นุ่มน้อย
1. นายสุริยา    ขาวช่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................