งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณรงค์ชัย    เรืองเกษม
2. เด็กชายอานนท์    สุขชื่น
1. นายณรงค์กร    พฤศจันทร์
2. นางสาวรัตติญา    นวลจันทร์
2 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายพรพิพัฒน์    พัดเงิน
2. เด็กชายชัยเยนทร์    เชญชาญ
1. นายเทพพิทักษ์    อ่ำบุญ
2. นายเฉลียว    พุกสอน
3 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    วงค์อาษา
2. เด็กชายวรพงศ์    บุญปาล
1. นายสุรพงษ์    มากมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................