งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 000103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แก้วเรือง
2. เด็กหญิงสุวรรณสินธุ์    บุญคุ่ม
3. เด็กหญิงรสจรินทร์    แสงรุ่ง
1. นางสุวรรณ    เครือเมฆ
2. นางรุ่งทิพย์    บัติดอน
2 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงตันหยง    บุญซ้อน
2. เด็กหญิงมธุรดา    สวัสดี
3. เด็กหญิงดาวศรัทธา    ศรีอิ่ม
1. นางเสาวนีย์    แสวงเจริญ
3 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนฤภร    นามขันธ์
2. เด็กหญิงศุจินทรา    มณีขาว
3. เด็กหญิงสาวิตรี    บุญครอบ
1. นางสาวมลฤดี    วงษ์เนตร
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนาวุฒิ    ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงนันทนา    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    แก้วชาติ
1. นางสริญญา    ฉงสกุล
5 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายวีรณัฐ    คลังทรัพย์
2. เด็กชายณัฐพร    แก้ววงษา
3. เด็กชายจักรพงษ์    จินดารักษ์
1. นางจุรีรัตน์    ทองพานิชย์
6 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงวันดี    สวัสดี
2. เด็กหญิงสิรีรัศมิ์    ภาสะดับจิตร์
3. เด็กหญิงอรพรรณ    เหนี่ยงจิตต์
1. นางวรรณิภา    กรีวิเวก
2. นางปรีญานุช    ศรีวิโชติ
7 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจรงค์    ประดับเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรินทร    มั่นกลาง
3. เด็กหญิงชนมล    เรือนงาม
1. นางจินตนา    แย้มยิ้ม
2. นางนันทนา    บุญคุ้มครอง
8 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีเฉลียว
2. เด็กหญิงวัฒน์สนีย์    บัวอุบล
3. เด็กหญิงจารุภา    เดชพ่วง
1. นายลือชัย    ทับพุ่ม
2. นางสวาท    บุญเพชร
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนภา    สายเสน
2. เด็กหญิงกาญจนา    ลือพงษื
3. เด็กหญิงปิยะนุช    เที่ยงบุตร
1. นางวราภรณ์    ทวีกุล
10 โรงเรียนวัดตะเคียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายกิติศักดิ์    บุญโต
2. เด็กชายนฤพนธ์    บุญนวน
3. เด็กชายยุทธนา    ป่าเขต
1. นางมรรษมน    พูนอ้อย
11 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    นาดี
2. เด็กหญิงนิตยา    จันทร์คล้อย
3. เด็กหญิงศจี    เปี่ยมสินธุ์
1. นางชฎากานต์    เจริญอินทร์
2. นางสาวณัฐพร    เจริญมาก
12 โรงเรียนพิบูลสงเคราห์ 1 สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายคมสันต์    คงเขียว
2. เด็กหญิงกัลยา    ชาวชายโขง
3. เด็กชายรุ่งอรุณ    เพชรอิ่ม
1. นางอัจฉรา    แก้วพรหม
13 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงศิริประภา    ปี่ทอง
2. เด็กหญิงพิชยา    มีบุุญเกิด
3. เด็กหญิงฐานิศรา    บุญผ่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................