งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 000100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    จันทร์อุบล
2. เด็กชายชัยพร    มนัสตรง
1. นางสาวเพชรา    ทองดี
2 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธมากร    มีโชคสม
2. เด็กชายธนพนธ์    รื่นอุรา
1. นายนพรัตน์    ใจอารีย์
2. นางสาวกนกวรรรณ    วัดเยื้อง
3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายณรงค์เดช    เสือเดช
2. เด็กชายอรรถพล    มุระพันธ์
1. นางรุ่งทิวา    มูลละ
2. นางทองแท้    มณีรุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................