งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๘ - ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 000001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชณาวิทย์    รูปเทวินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    หริ่งเรไร
3. เด็กชายณัฐพล    แสนอาภัย
1. นายบุญส่ง    เรืองส่ง
2. นางอรวรรณ    ยงยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายจักรกฤษ    นาคน้อย
2. เด็กชายสุภัทรชัย    พึ่งธรรม
3. เด็กหญิงสมจิตร    พันธุ์นุช
1. นางสาวสุธาทิพย์    แก้วประเสริฐ
2. นายวิทยา    หิรัญพงษ์
3 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายยุทธนา    จันทร์มงคล
2. เด็กหญิงสุกัญญา    แมลงภู่
3. เด็กหญิงรสชรินทร์    สินธุศิริ
1. นางสาวปรานอม    จรรยา
2. นางนิภาพรรณ    กริตาคม
4 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชลกานต์    บุญชิต
2. เด็กหญิงแก้วตา    ชัยเสน
3. เด็กหญิงสุภาวดี    จันสีดา
1. นางสุจิรา    รอบรู้
2. นางราตรี    มัทธุจักร์
5 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายไพรัช    รัตนดี
2. เด็กชายไชยวัฒน์    งามวิชา
3. เด็กชายจามร    ไชยดี
1. นางสาวชญานิส์    นิสดล
2. นางจิดาภา    ครสวรรค์
6 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนสุนทรณ์    แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงวริศรา    นวลตา
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    กลิ่นหอม
1. นางพัฒนี    ช่วยโสภา
7 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายฉัตรชัย    ใยคง
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทับลอย
3. เด็กหญิงสมัชญา    บุษบงค์
1. นางธิติยา    อินทุยศ
8 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุทัศน์    ปาลวัฒน์
2. เด็กชายณัฐดนัย    ศรีศริ
3. เด็กหญิงณัฐนิชการ์    สือพัฒธิมา
1. นางบุษบา    สนใจ
9 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรไหม    ชูแหวน
2. เด็กหญิงอรณิชา    มนต์ประสาธน์
3. เด็กหญิงสุชิตาภรณ์    สำเภาทอง
1. นางจิดาภา    นาคะปักษิณ
2. นางสุนีย์    มากหมู่
10 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    ยาคำ
2. เด็กหญิงธนพร    แดงสกุล
3. เด็กหญิงปวีณา    พลีชีพ
1. นางสาววรรณา    เจริญสุข
11 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอานนท์    ประเสริฐภากร
2. เด็กหญิงพรพิมล    ประภาหาร
3. เด็กหญิงวริศรา    กุลมณี
1. นายมาโนชญ์    เปรมปรี
2. นางพรทิพย์    เปรมปรี
12 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงชนกนก    เรืองโกศล
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ดอกบัว
3. เด็กหญิงศศิภา    นาคสิงห์
1. นางคณัสณัฎฐา    จำศรี
2. นางสาววรรณี    สกุลณี
13 โรงเรียนวัดบางพึ่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายชาคริต    ศรีษะสุวรรณ
2. เด็กหญิงลลิตา    โพระนก
3. เด็กชายธนากร    กำเนิดทรัพย์
1. นางสุกัญญา    ทรงประไพ
14 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญฤดี    พรสิงห์
2. เด็กหญิงมนัสชนก    แพวงษ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    รุมรัตนะ
1. นางสาวเสาวลักษณ์    จิโรจน์วงศ์
2. นางจันทสุภางค์    สุขทัศน์
15 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายนัฐฐหชัย    พวงภู่
2. เด็กชายภานุวัฒน์    คำดวงน้อย
3. เด็กชายจีรวุฒิ    เทียมสนิท
1. นางสมคิด    สุขเอี่ยม
2. นางวัลลภา    เภากัน
16 โรงเรียนวัดเกตุ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายสุภาษิต    ชัยมณี
2. เด็กชายณัฐพล    สท้านสุข
3. เด็กชายณัฐพล    ทวีศักดิ์
1. นายนพพร    ปั้นอยู่
2. นายเสน่ห์    รสฉ่ำ
17 โรงเรียนบ้านชอนบอน สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กชายอามร    ติ่งทอง
2. เด็กชายชลสิทธิ์    เข็มจตุรัส
3. เด็กชายอมรรัตน์    ดวงเทียน
1. นางสาวบุญนาค    เอี่ยมโต
2. นายสิทธิพงษ์    นวลอุ่น
18 โรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป. ลพบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงธิติมา    ทองจันทร์
2. เด็กหญิงชานิดา    กาวี
3. เด็กชายพรรษวุฒิ    ปันดี
1. นางนุชนิตย์    เผ่าเมือง
2. นางวงเดือน    ดวงศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................