สรุปเหรียญรางวัล สพป. ลำปาง เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลแจ้ห่ม 24 9 7 3 40
2 ร่องเคาะวิทยาและบ้านป่าคา 23 15 3 6 41
3 แจ้คอนวิทยา 21 8 1 5 30
4 ศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตา 17 15 9 10 41
5 แจ้ซ้อนวิทยา 14 13 7 3 34
6 วังทองวิทยา 14 3 1 2 18
7 ผาช่อวิทยา 12 9 3 6 24
8 ทุ่งคาวิทยา 12 7 1 5 20
9 บ้านศรีบุญเรือง 12 2 5 1 19
10 ทุ่งฮั้ววิทยา 11 14 7 10 32
11 บ้านแม่สุขวังเหนือ 11 6 2 1 19
12 อนุบาลวังเหนือ 11 5 4 3 20
13 วังแก้ววิทยา 11 3 1 5 15
14 บ้านวังใหม่ 10 10 4 1 24
15 ปลายนาวิทยา 10 2 3 2 15
16 บ้านขอวิทยา 9 12 1 5 22
17 ไผ่งามวิทยา 9 7 2 4 18
18 วังทรายคำวิทยา 9 3 5 7 17
19 บ้านน้ำจำ 9 3 2 0 14
20 บ้านวังโป่ง 9 2 3 2 14
21 บ้านแม่แจ๋ม 9 1 1 0 11
22 บ้านสันมะเกลือ 8 5 3 7 16
23 บ้านสบฟ้า 8 2 4 1 14
24 บ้านป่าเหว 7 6 6 3 19
25 บ้านกล้วย 7 6 5 2 18
26 บ้านดอนแก้ว(มป.) 6 5 3 4 14
27 บ้านทัพป่าเส้า 6 3 3 1 12
28 บ้านสวนดอกคำ 5 7 0 0 12
29 บ้านสาแพะ 5 4 1 5 10
30 บ้านใหม่ผ้าขาว 5 3 2 0 10
31 บ้านทุ่งโป่ง 5 2 0 1 7
32 บ้านหนองนาว 5 1 2 0 8
33 บ้านไร่ 4 11 1 3 16
34 อนุบาลเมืองปาน 4 4 5 0 13
35 บ้านก่อ 4 4 3 6 11
36 บ้านแพะ 4 4 1 3 9
37 บ้านทุ่งฮ้าง 4 3 3 0 10
38 บ้านสบลี 4 3 2 4 9
39 บ้านป่าแขม 4 3 2 0 9
40 บ้านฮ่องลี่ 4 3 0 2 7
41 บ้านขาม 4 2 2 1 8
42 บ้านแม่สุขใน 4 1 0 3 5
43 บ้านเมืองตึง 4 0 1 2 5
44 บ้านหัวทุ่ง 3 8 3 0 14
45 บ้านแม่พริก 3 5 2 1 10
46 ภินิตย์อัฐพิทยา 3 4 3 1 10
47 บ้านแป้น 3 3 5 1 11
48 บ้านทุ่งฮี 3 3 2 1 8
49 บ้านถ้ำ 3 3 2 0 8
50 บ้านม่วง 3 3 1 0 7
51 บ้านเลาสู 3 3 0 2 6
52 บ้านใหม่เหล่ายาว 3 2 1 3 6
53 บ้านทุ่งส้าน 3 2 1 0 6
54 บ้านหัวฝาย 3 0 2 2 5
55 บ้านทุ่งจี้ 3 0 1 4 4
56 บ้านหลวงแจ้ซ้อน 3 0 1 1 4
57 บ้านแม่เบิน 3 0 1 0 4
58 บ้านใหม่สามัคคี 2 6 1 0 9
59 ชุมชนบ้านใหม่ 2 5 2 2 9
60 หัวเมือง 2 4 4 0 10
61 ชุมชนบ้านสา 2 4 3 3 9
62 บ้านแม่สุก 2 4 0 0 6
63 บ้านทุ่งปี้ 2 2 3 0 7
64 บ้านวังมน 2 2 1 0 5
65 บ้านช่อฟ้า 2 1 0 2 3
66 บ้านหนอง 2 0 1 2 3
67 บ้านทุ่งข่วง 2 0 0 1 2
68 บ้านแม่ม่า 2 0 0 0 2
69 บ้านปงถ้ำ 1 7 2 0 10
70 บ้านใหม่พัฒนา 1 5 2 1 8
71 บ้านดอนแก้ว 1 4 3 6 8
72 บ้านปงคอบ 1 4 2 0 7
73 บ้านนาไหม้ 1 2 4 0 7
74 บ้านนางาม 1 2 0 0 3
75 บ้านทุ่ง 1 1 2 0 4
76 บ้านเปียงใจ 1 1 2 0 4
77 บ้านทุ่งปง 1 1 0 0 2
78 บ้านแม่หีด 1 1 0 0 2
79 บ้านทุ่งสะแกง 1 1 0 0 2
80 บ้านเฮี้ย 1 0 2 0 3
81 บ้านแม่กองปิน 1 0 0 0 1
82 บ้านช่อฟ้าสาขาแม่จอกฟ้า 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่เย็น 1 0 0 0 1
84 บ้านปางดะ 0 5 2 1 7
85 บ้านต้นงุ้น 0 2 0 0 2
86 บ้านจ๋ง 0 1 1 2 2
87 บ้านดอนไชย 0 1 0 0 1
88 บ้านป่าเหมี้ยง 0 1 0 0 1
รวม 457 334 183 165 974