หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การอ่าน ป.1-ป.3
1. นายสมยศ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธาน
2. นางสุทธีรา บุญช่วยโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางพิลาวรรณ เสโลห์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางอรุณี มูลคำโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านหนองประธาน
2. นางจรรยา ภูวนาถพนาสันติโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นายอนันต์ จำปาแก้วโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณี นามมะกุนาโรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
การอ่าน ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ปันดีโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธาน
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางจินตนา ลามเกษรโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุมล สัญญเดชโรงเรียนบ้านแม่กองปินประธาน
2. นางแสงจันทร์ คำอักษรโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน นกเที่ยงโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านสวนดอกคำประธาน
2. นายคณาวุฒิ ตาใยโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางยุพาราศรี ใจคำโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางพิกุล ทิพ์ประวงค์โรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธาน
2. นางเพ็ญยา ชัยพิกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
3. นางชุติกานต์ ทามาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางการะเกตุ ธรรมเสนาโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายแทน จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วน)ประธาน
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสุจินดา ก๋าชุ่มโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางรัตนา สิงหกูลโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านน้ำจำประธาน
2. นางอัจฉรา ใจชุ่มโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวนิดา สมบัติโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นางบุญเรือง ณ ลำปางโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะประธาน
2. นางวาสนา คำอุดโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง อาภากรอนุรักษ์โรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
สุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะประธาน
2. นางวาสนา คำอุดโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง อาภากรอนุรักษ์โรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ รังษีสกรณ์โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธาน
2. นายจำรัส งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายนฤทธิ์ เสาร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสุกัญญา ไหวคิดโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย จิตใหญ่โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธาน
2. นายจำรัส งามเริงโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายนฤทธิ์ เสาร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสุกัญญา ไหวคิดโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธาน
2. นายเริงชัย ชูบัวโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธาน
2. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายเริง ชูบัวโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนบชุมชนบ้านสาประธาน
2. นางจริยา ธรรมทองโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นายเริงชัย ชูบัวโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี เมืองยศโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธาน
2. นายบุญมา ทิเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจกรรมการ
3. นางนาถธิดา อาวรณ์โรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายอาทิตย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ทิเก่งโรงเรียนบ้านเปียงใจประธาน
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายนาถธิดา อาวรณ์โรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
5. นายอาทิตย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
6. นางทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นางเพ็ญศรี ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธาน
2. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสาคร ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้าประธาน
2. นางสาวรชต กาวีอ้ายโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธาน
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
8. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
9. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
10. นางอัมพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธาน
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
7. นายกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
8. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
9. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
10. นางอัมพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธาน
2. นายธงชัย ทำนาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
4. นายชยานนท์ มะทะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
6. นางสาวสนธยา จารุทรรศน์โรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
7. นางกัญญาณัฐฎ์ ติดชัยโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
8. นางสาวทัศวัลย์ สายอุดต๊ะโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
9. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
10. นางอัมพรรณ เรืองวัฒนาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายใจชาย ปัณณพงษ์โรงเรียนวังทองวิทยาประธาน
2. นางธัญพิชา อุดเป็งโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางณิชกมล คิดอ่านโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวลลิพัฒน์ ล่ำต่ำโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ตามสัตย์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธาน
2. นางอรพิน สมเสียงโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่ม่ากรรมการ
4. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านจ๋งกรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร์ ตันจันกุลโรงเรียนบ้านถ้ำประธาน
2. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ตันจันกุลโรงเรียนบ้านถ้ำประธาน
2. นายเกียรติพงษ์ รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายบุญสง นาละอองโรงเรียนวังทรายคำวิทยาประธาน
2. นางปวีณา ชมพูราชโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางสุนันท์ คำภิระแปงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายบุญสง นาละอองโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธาน
2. นางประวีณา ชมพูราชโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แหลมคมโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางสุนันท์ คำภิระแปงโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
Science Show ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางจันทร์สุดา เป็งวงศ์โรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
Science Show ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สิงหกูลโรงเรียนบ้านม่วงประธาน
2. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางจันทร์สุดา เป็งวงศ์โรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนบ้านป่าคาประธาน
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนบ้านป่าคาประธาน
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางดวงพิกุล หวานแหลมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธาน
2. นายพีระพล เพ็งใยโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธาน
2. นายพีระพล เพ็งใยโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นายเอกจิต แดนปันโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสายัณห์ ใจแปงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการ
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธาน
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธาน
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยาประธาน
2. นายวิเชียร เอี่ยวเฮงโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางนัทธนันท์ สุชาติตระกูลโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธาน
2. นายมนู วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธาน
2. นายมนู วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนบ้านสาแพะประธาน
2. นายมนู วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางสายสวาท มณีเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นายบุญเตี่ยม หนองปิงคำโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบริหาร พานธงรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งส้านประธาน
2. นางสาวไพลิน สิงห์แก้วโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา ใจเสมอโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
4. นางสาวอุ่นจิตร โสภาโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธาน
2. นางสาวอรพินท์ ต้องใจโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายขวัญเมือง จันทรบุญมาวงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธาน
2. นางสาวอรพินท์ ต้องใจโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีกร สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายขวัญเมือง จันทรบุญมาวงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธาน
2. นายมนตรี สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางชาลี พิทยาธำรงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายชนะ จิตราพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบัณฑิต กุลบุตรดีโรงเรียนผาช่อวิทยาประธาน
2. นายมนตรี สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางชาลี พิทยาธำรงโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายชนะ จิตราพิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
ละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธาน
2. นางมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ แก้วประภาโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
ละครคุณธรรม ม.1-ม.6
ละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธาน
2. นางมัทนา นิลประยูรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ แก้วประภาโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางบังอร เทพสารโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไกรศร นามมะกุนาโรงเรียนอนุบาลเมืองปานประธาน
2. นายชุมพล ปัญญาดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวัฒนาภรณ์ ใจวิเสนโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประมวล นิลรักษาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
2. นายเสรี บุญช่วยโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวาสนา วรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประมวล นิลรักษาโรงเรียนบ้านขามประธาน
2. นายเสรี บุญช่วยโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางวาสนา วรรณารักษ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
มารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธาน
2. นายชลายุทธ วิเศษกาศโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางปิยะภา แก้วประภาโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
4. นางเหรียญทอง เนตรสว่างโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
มารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายศรีวร กิ่งนาละโรงเรียนบ้านจ๋งประธาน
2. นางรางวัล ล่ำงามโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางบุณฑริกา จรลังกาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นายกฤษฎา ประพันธ์ปรีชาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
มารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธาน
2. นางรัตนา กิตยานุรักษ์โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายทศ ราหุรักษ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
สวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อดมากโรงเรียนบ้านกล้วยประธาน
2. นางวิไล คนฟูโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางปรารถนา มหานิลโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ อดมากโรงเรียนบ้านกล้วยประธาน
2. นางวิไล คนฟูโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางปรารถนา มหานิลโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ตาสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

แอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวารินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธาน
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาววิมลพร พุ่มไสวโรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
4. นางเพลินพิศ รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
แอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางวารินทร์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธาน
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาววิมลพร พุ่มไสวโรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
4. นางเพลินพิศ รัตนโชติกุลโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญศักดิ์ นาคอ่อนโรงเรียนบ้านต้นงุ้นประธาน
2. นายจำนงค์ ตัวละมูลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางอนัญญา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญศักดิ์ นาคอ่อนโรงเรียนบ้านต้นงุ้นประธาน
2. นายจำนงค์ ตัวละมูลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางอนัญญา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ตรัสสุภาพโรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธาน
2. นางปิยกานต์ เป็นบุญโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธาน
2. นางปิยกานต์ เป็นบุญโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายสมาน จูงามโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางยุวดี คำฟูบุตรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ

ศิลปะ

ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายไพศาล จันต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธาน
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายสุนทร นามมะกุนาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสุพล ยอดดีโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายไพศาล จันต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธาน
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายสุนทร นามมะกุนาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสุพล ยอดดีโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล จันต๊ะฝั้นโรงเรียนบ้านปางดะประธาน
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายสุนทร นามมะกุนาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นายสุพล ยอดดีโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธาน
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธาน
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสาน จาตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธาน
2. นางสนธยา พรหมกิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสมัย ดำรงโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธาน
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายอินสร ต้อนรับโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายอินสร ต้อนรับโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธาน
2. นางสาวณัฐชา วงศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธาน
2. นางสาวณัฐชา วงศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธาน
2. นางสาวณัฐชา วงศาโรจน์โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายชาติชาย ณ ลำปางโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายนเรศ สมป่าศักดิ์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านไร่ประธาน
2. นางวรดา ชัยขุนพลโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายทวุฒิ เสืออุดมโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นายอินสร ต้อนรับโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธาน
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธาน
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านขอวิทยาประธาน
2. นายเอี่ยม ธนาศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองกอกกรรมการ
3. นางพนาวัลย์ หิรัญคำโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
4. นางวันทนีย์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ระนาดเอก ป.1-ป.6
ระนาดเอก ม.1-ม.3
ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
ฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
ซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ซอด้วง ม.1-ม.3
ซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ซออู้ ม.1-ม.3
จะเข้ ป.1-ป.6
จะเข้ ม.1-ม.3
ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธาน
2. นายอภิสิทธิ์ หมายมั่นโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายอนิวัฒน์ บัวไลเดชโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบุญธรรม ตากล้าโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธาน
2. นายอภิสิทธิ์ หมายมั่นโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายอนิวัฒน์ บัวไลเดชโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบุญธรรม ตากล้าโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
วงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
วงอังกะลุง ป.1-ป.6
วงอังกะลุง ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงประธาน
2. นายแสวง ไชยพลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางสาวศรีบุตร เปี้ยอุตรโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายทวีทรัพย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงประธาน
2. นายแสวง ไชยพลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางสาวศรีบุตร เปี้ยอุตรโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงประธาน
2. นายแสวง ไชยพลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางสาวศรีบุตร เปี้ยอุตรโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายทวีทรัพย์ จันทร์มณีโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงประธาน
2. นายแสวง ไชยพลโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางพาณี ยศวิทยากุลโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางสาวศรีบุตร เปี้ยอุตรโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิสัย ธรรมไชยโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธาน
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิสัย ธรรมไชยโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธาน
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิสัย ธรรมไชยโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธาน
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิสัย ธรรมไชยโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธาน
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายอภิชาติ ยศสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธาน
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ ขัติศรีโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ ขัติศรีโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธาน
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ ขัติศรีโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน ไชยเมืองใจโรงเรียนบ้านแป้นประธาน
2. นายมานพ สิทธิกูลนะโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ ขัติศรีโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
4. นายวิเชียร จันทร์แดงโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธาน
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธาน
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุทัศน์ หมดดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางศศธร เขาเรียงโรงเรียนบ้านทุ่งปงประธาน
2. นายอภิสิทธิ์ หมายมั่นโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นายอนิวัฒน์ บัวไลเดชโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายบุญธรรม ตากล้าโรงเรียนบ้านต้นงุ้นกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวราภรณ์ หมอช้างโรงเรียนบ้านดอนไชยประธาน
2. นายพัฒนพงษ์ สออนรัมย์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
4. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
ระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ สออนรัมย์โรงเรียนบ้านหัวเมืองประธาน
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมอช้างโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
ระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ สออนรัมย์โรงเรียนบ้านหัวเมืองประธาน
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมอช้างโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ สออนรัมย์โรงเรียนบ้านหัวเมืองประธาน
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมอช้างโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ สออนรัมย์โรงเรียนบ้านหัวเมืองประธาน
2. นางอรวรรณ จิตใหญ่โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมอช้างโรงเรียนบ้านดอนไชยกรรมการ
แสดงตลก ม.1-ม.6
มายากล ม.1-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชัยพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่พริกประธาน
2. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะครุฑโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางอำพร จันทรบุญมาวงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอภิรมย์ อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งประธาน
2. นายธวัช ธรรมวงค์โรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวทับทิม เป็งขวัญโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านเลาสูกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยพร ชัยวงค์โรงเรียนบ้านแม่พริกประธาน
2. นางเพ็ญศรี หมั่นทำโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ยะครุฑโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางอำพร จันทรบุญมาวงศ์โรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายองอาจ มูลคำโรงเรียนบ้านแม่สุกประธาน
2. นางทัศพร ใจฟังโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ตาก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
4. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายองอาจ มูลคำโรงเรียนบ้านแม่สุกประธาน
2. นางทัศพร ใจฟังโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายบุญธรรม ตาก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
4. นางสาวลักษณา ไชยวุฒิโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธาน
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางศรุตา เหมือนจันทร์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย งามพิงโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธาน
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางศรุตา เหมือนจันทร์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย งามพิงโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธาน
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางสุขสวัสดิ์ มันตาวิวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธาน
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
4. นางสุขสวัสดิ์ มันตาวิวรรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธาน
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายนพดล วังซ้ายโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งประธาน
2. นายวิทวัส แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายปรัชญา นภีตะภัฎโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายนพดล วังซ้ายโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอินสม ต้อนรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.)ประธาน
2. นางสาวจีราภัทร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คำมาโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นางปราณี ราชาตันโรงเรียนบ้านแม่กองปินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอินสม ต้อนรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว(มป.)ประธาน
2. นางสาวจีราภัทร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คำมาโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการ
4. นางปราณี ราชาตันโรงเรียนบ้านแม่กองปินกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธาน
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวแววดาว ปิมทองโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลโรงเรียนบ้านป่าแขมประธาน
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางอุทุมพร พูลประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวแววดาว ปิมทองโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนประธาน
2. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เตวิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร สุจริตโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนประธาน
2. นางสาวนงคราญ วิรัตน์เกษมโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
3. นายชูชีพ วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เตวิรัตน์โรงเรียนบ้านเฮี้ยกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมพล วิ่งเร็วโรงเรียนทุ่งคาวิทยาประธาน
2. นางสาวณัฐกานต์ เป็นมูลโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นายเจด็จ เจต๊ะวันโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางศรัญญา ทนันไชยโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพโรงเรียนปลายนาวิทยาประธาน
2. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ตรัสสุภาพโรงเรียนปลายนาวิทยาประธาน
2. นายบุญธรรม มณฑาโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางไปรยา พรหมโลกโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธาน
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธาน
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางอรพิน เทียมเย็นโรงเรียนบ้านทุ่งฝูงกรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธาน
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางอรพิน เทียมเย็นโรงเรียนบ้านทุ่งฝูงกรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ่มประธาน
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิภพ ไชยธรรมโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มประธาน
2. นายภาณุวัฒน์ วรพิทย์เบญจาโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ สิงห์คำโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ไสว ใจศีลธรรมโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธาน
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางอรพิน เทียมเย็นโรงเรียนบ้านทุ่งฝูงกรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายวิญญู สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนไผ่งามวิทยาประธาน
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางอรพิน เทียมเย็นโรงเรียนบ้านทุ่งฝูงกรรมการ
4. นางสาวเทียมจันทร์ อินต๊ะสืบโรงเรียนบ้านหนองกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธาน
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธาน
2. นางดารา จีราพันธุ์โรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางจินตนา พึ่งนาโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางอรนุช ประพฤติโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายประดิษฐ์ สัตย์มากโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธาน
2. นางสาวอารีรัตน์ เพียงฤทัยโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ตีระมงคลโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายกำจร ฟูเมืองปานโรงเรียนบ้านวังมนประธาน
2. นางมณีวรรณ กมลคุรุสกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางนฤนาฎ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการ
4. นางสาวโชติกาญจน์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ พวงทองโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธาน
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางนางหทัยกาญจ์ ฤทธิ์สกุลชัยโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา งามเริงโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธาน
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวโยธกา ดีงามโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวชัณณ์วรัฑน์ ปัญญามณีศรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สืบแจ้โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาประธาน
2. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
3. นางสาวโยธกา ดีงามโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวชัณณ์วรัฑน์ ปัญญามณีศรโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสาวจันชิวา ใจจูนโรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธาน
2. นางจินดา ไหวพริบโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน อินต๊ะงามโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตร แต้มคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจันชิวา ใจจูนโรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธาน
2. นางจินตนา ไหวพริบโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน อินต๊ะงามโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นางสุพัตร แต้มคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติโรงเรียนบ้านแม่เบินประธาน
2. นายจรินทร์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายบุญสัน วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติโรงเรียนบ้านแม่เบินประธาน
2. นายจรินทร์ คงทรัพย์โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายบุญสัน วงค์เจริญทัศน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
สภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายถาวร เกษณาโรงเรียนแจ้คอนวิทยาประธาน
2. นายปรีชา ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งกรรมการ
3. นายชำนาญ เมโฆโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายอุดร แต้มดื่มโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
สภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายถาวร เกษณาโรงเรียนแจ้คอนวิทยาประธาน
2. นายปรีชา ฟังอารมณ์โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งกรรมการ
3. นายชำนาญ เมโฆโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายอุดร แต้มดื่มโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธาน
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายขันแก้ว มูลฟองโรงเรียนบ้านแม่เย็นประธาน
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางสร้อย หมุดดีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางยุพา แต้มดื่มโรงเรียนบ้านสบลีกรรมการ
Cross word ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงศ์ อินทรชิตโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธาน
2. นางสาวลัดดาวรรณ วงค์ตระกูลผู้ดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางดวงใจ ดีพัฒนกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
Cross word ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงศ์ อินทรชิตโรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านแม่ตาประธาน
2. นางสาวลัดดาวรรณ วงค์ตระกูลผู้ดีโรงเรียนบ้านนางามกรรมการ
3. นางดวงใจ ดีพัฒนกุลโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
A Math ป.1-ป.6
1. นายประนอม ไทยกรรณ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธาน
2. นางสาวเจิดจันทร์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายอนัตต์ชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
A Math ม.1-ม.3
1. นายประนอม ไทยกรรณ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือประธาน
2. นางสาวเจิดจันทร์ จันทร์ดีโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางวราภรณ์ จันตะมะโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นายอนัตต์ชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
คำคม ป.1-ป.6
1. นายธนิต ลาลูนโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธาน
2. นายสมบัติ กัลยาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางทันยา นิตตาโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
4. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
คำคม ม.1-ม.3
1. นายธนิต ลาลูนโรงเรียนบ้านวังใหม่ประธาน
2. นายสมบัติ กัลยาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางทันยา นิตตาโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
4. นางนงคราญ รักเกียรติโรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อนกรรมการ
ซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมพร นิลโชติโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ ธิคมโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
ซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมพร นิลโชติโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธาน
2. นางสาวกรรณิการ์ ธิคมโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางนิตยา คำตาโรงเรียนวังทรายคำวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
มารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
งานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การสร้าง Webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
วาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6
เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธาน
2. นางลัดดา ทานุชิตโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวชาลินี หอมนานโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิเทศ รักษาโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุภาพ หงษ์สามสิบเจ็ดโรงเรียนบ้านเฮี้ยประธาน
2. นางวราภรณ์ วงศ์ดวงใสโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางนนทิยา นรสารโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางละเอียด อภิวงค์งามโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางธัญวลัย อุดทานินโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธาน
2. นายสวัสดิ์ ละคำปาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างกรรมการ
3. นางปิยกาญจน์ เลิศจุ่มโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
4. นางดวงดาว อินตาคำโรงเรียนบ้านถ้ำกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:[email protected] T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]