หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ระหว่าง วันที่ ๒๐-๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

[ ทั้งหมด   19 ก.ย. 2555   20 ก.ย. 2555   21 ก.ย. 2555   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000036 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/1 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000037 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000038 การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/2 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
4 000041 สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ป.1/2 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000090 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.5/1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000091 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.5/2 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000093 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.6/1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000094 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ห้อง ป.6/2 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
5 000095 Science Show ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารป.5-6 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
6 000096 Science Show ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5-6 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารป.5-6 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000184 เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000190 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000191 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000144 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/1 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000145 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ชั้น ป.2/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000146 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง ป.2/2 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000147 ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง สมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
5 000148 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ห้อง สมุด 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000154 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
7 000155 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
8 000156 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ศาลาเอนกประสงค์ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000268 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000269 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
3 000271 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
4 000297 เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.4/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000300 เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.4/1 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
6 000307 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
7 000308 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
8 000309 สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000310 วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ป1,3,4 (ป.4/6) 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
10 000311 ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคาร1,3,4 ห้อง ป1/2 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
11 000312 ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.3/1 21 ก.ย. 2555 00.00-00.00
12 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง ป.1,3,4 ป.3/2 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
13 000357 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
14 000360 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
15 000364 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
16 000368 ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ลำปาง เขต ๓ ห้องประชุม1 ห้อง ห้องประชุม1 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
17 000369 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
18 000372 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
19 000373 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
20 000374 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ห้อง เวทีใหญ่ 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
21 000395 นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
22 000398 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
23 000399 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เวทีห้องประชุมเล็ก ห้อง เวทีห้องประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 21 ก.ย. 2555 00.00-00.00
2 000004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 21 ก.ย. 2555 00.00-00.00
3 000012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30 น.
4 000013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
5 000018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
6 000016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารกลาง ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม1 21 ก.ย. 2555 09.00-14.00
7 000017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคารเทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 21 ก.ย. 2555 09.00-14.00
8 000019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
9 000020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคารเทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 21 ก.ย. 2555 13.00-16.00
10 000022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
11 000023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 13.00-16.30
12 000021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อาคารเทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 21 ก.ย. 2555 00.00-00.00
13 000024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมฯ 21 ก.ย. 2555 13.00-16.00
14 000033 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
15 000034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
16 000048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
17 000050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง โรงอาหาร 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
18 000067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง ห้องเรียนป.4 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
19 000068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง ห้องเรียนป.5 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000055 Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.1,3,4 ห้อง ห้องวิทย์ฯ 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00
2 000057 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อาคารป.5, 6 ห้อง ห้องอังกฤษ 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.6 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
2 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.5 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
3 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30
4 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว ห้อง ป.4 21 ก.ย. 2555 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 000701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองนาว ห้อง เวทีใต้ถุน 21 ก.ย. 2555 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม Email:[email protected] T.081-5685296/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]