สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กลัดเพชร
 
1. นางจงกล  มัจฉา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงแข  อินทร์อำนวย
 
1. นางจงกล  มัจฉา