สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  พลายละหาญ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  เปรมบำรุง
 
1. นางสาวอารีย์  เกี้ยวสกุลงาม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มาลัย
 
1. นางสาววัชรากร  พุกรอด
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  สุมานพ
2. เด็กหญิงบุษยา  เปรมบำรุง
3. เด็กหญิงอารียา  ไหลยิ้ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  สิงห์สม
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  โสอุดร
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ป้องกัน
3. เด็กหญิงสุธิสา  ทวีศรี
 
1. นางกฤษณา  สิทธิแพทย์