สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่โง้ว
 
1. นายทวี  แสงศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวิทย์  หมวดหงษ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ตรุษกุล
 
1. นางสุมาลี  แก้วบัวดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมวดหงษ์
2. เด็กชายปฐมพร  ประทุมสูตร
 
1. นางสุมาลี  แก้วบัวดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.3 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวสุวารี  แก้วดวงศรี
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กชายพันกร  มาลัย
 
1. นางสุมาลี  แก้วบัวดี