สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62.31 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  การะเกตุ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ขุนอินทร์
 
1. นายมนตรี  อินจีน
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐวุุฒิ  ชัยวงษ์
 
1. นายเพ็ชนิรัญ  หุ่นช่างทอง