สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายสุทิวัส  ตนดี
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีวิพัฒครุฑ