สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 70.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัยลดา  ดำขำ
 
1. นางอิงครัตน์  ท่าน้ำตื้น
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางอิงครัตน์  ท่าน้ำตื้น
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภารดี  กลิ่นธูป
 
1. นายเชษฐ์  รักกลาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.98 ทอง 11 1. เด็กชายพีรยุทธ์  โพธิ์ทองคำ
 
1. นายสมชาย  พรามสุภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 7.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตู๋เจริญ
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายรัฐนนท์  มะลิอ่อง
 
1. นายนภาลัย  แซ่ง้อ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.3 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ศรี
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
8 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทรัตน์
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ