สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  หลังโสภา
2. เด็กหญิงบุษบา  เทียนไสย
3. เด็กหญิงพิจิตรา  อุ่นตาดี
 
1. นางอุเทียน  วิเศษสิงห์
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกอบเกียรติ  คำภา
 
1. นางสาวสุกรี  รัตนพันธ์