สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญยวรรณ์
 
1. นางสุพิศ  อินทร์ผลเล็ก
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายทัศนัย  ขำดำรงเกียรติ
 
1. นางกรกนก  อ่อนคำ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายพศุตม์  พูนภิญโญ
 
1. นางกรกนก  อ่อนคำ