สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รูปคมสัน
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงจินดา  สังข์วรรณ
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปลายมาศ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
4 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพิมลภัทร์  ปั้นทับทิม
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี