สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุชัญญา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางอำคา  ดวงจันทร์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงวายทูเค  
 
1. นายมะนู  กาญจนพฤกษ์