สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญทองสุข
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทบาล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอริษา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางบุษรา  สนสุทธิ