สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงบุษบา  บัวเนตร
 
1. นางพรทิพย์  หนุนภักดี
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงโสรยา  เชื้อทิม
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชชา  นุ่มสนิท
2. เด็กหญิงธนิตา  เซี่ยงเจียว
3. เด็กหญิงพนิดา  จงสุขศรี
 
1. นางมยุรี  พาละการมย์