สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่โง้ว
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 1. เด็กชายรพีภัทร  ขันทองดี
 
1. นางสมศรี  ศรีหาคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 10 1. นายกัมพล  อดทน
2. เด็กชายธเนศ  เมืองมนต์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อวู่หลิม
 
1. นางมาลินี  ใจกล้า
 
4 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายปาย  -
2. เด็กชายมานพ  กระแสโสม
 
1. นางทิพย์นิภา  ผิวทองดี
 
5 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เหมุทัย
 
1. นายองอาจ  กลั่นบุศย์
 
6 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดา  พันธุ์แตง
 
1. นายองอาจ  กลั่นบุศย์
 
7 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเมธิญา  ขันทองดี
 
1. นายองอาจ  กลั่นบุศย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง 9 1. นายพลอย  วงศ์สิงห์
2. เด็กชายรัชกฤษ   มุงธิสาร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัชตรังสี
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสาวธิดารัตน์  ธ.น.ระพิษ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายวันชัย  เหลืองสดใส
3. เด็กหญิงอัมรา  เมืองนก
 
1. นางธนัชพร  แก้วพระ
2. นางสิริรัตน์  โพธิ์ทอง