สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุทธิรัตน์
 
1. นางสุวิมล  ส่งกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอภิชญา  นัดกล้า
 
1. นางสุวิมล  ส่งกุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ใบ
 
1. นางมณีวรรณ  เหลี่ยมจงกล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศรัญญู  แตงโต
 
1. นายอภิชัย  เหมือนอ้อย