สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยากร  กองน้อย
 
1. นางพเยาว์  ยอดเพชร
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรพงษ์  อ่อนหวาน
2. เด็กชายเพชรรัตน์  บัวกลิ่น
 
1. นางพริ้งเพราภกร  มิ่งปภากุล
2. นายเชียง  ใจซื่อ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคงศักดิ์  ปัจฉิมยาม
2. เด็กชายสุทธิราช  เหมือนทัด
 
1. นางสุมาลี  บุมี
2. นายเชียง  ใจซื่อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.7 เงิน 13 1. เด็กชายสรวิศ  กลีบบัว
 
1. นางสุจิตรา  ชั่งกุล
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 78 - 10 1. เด็กชายธนชัย  ยิ้มใหญ่หลวง
2. เด็กชายธวัชชัย  บัวโค้ง
3. เด็กชายภากร  เชื้อทอง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  อิ่มประเสริฐ
2. นางบรรยงค์  ใจจง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สายเพชร
2. เด็กหญิงพรชิตา  เหมือนฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัญชสา  ละว้า
 
1. นางวารี  เอกจิตต์
2. นางสาวศรีชัง  ขาวสอาด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รักน้อย
2. เด็กชายสรศักดิ์  พลอยไพศาลแสง
 
1. นางวารี  เอกจิตต์
2. นางสาวศุทธิรา  ช่างปรีชา
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคแท้
 
1. นางวารี  เอกจิตต์