สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพร  เหมือนเขียว
2. เด็กชายพัสกร  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายชวนะ  ชวนะเกรียงไกร
2. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แผนใหญ่
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายวรวุฒิ  เนียมทรัพย์
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมัยธร  พลโคตร
2. เด็กหญิงณิชา  เนตรว่าง
 
1. นางบังอร  ชื่นชวน
2. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  พัดไสว
2. เด็กหญิงสัจจพร  ดอนเจดีย์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
6 ศิลปะ ระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงอริศรา  ผิวหอม
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
7 ศิลปะ ฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมพร  ทองวิจิตร
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
8 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ผิวละออ
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
9 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศักสันติกุล
 
1. นายวีระชัย  บุญอยู่
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เหมือนจั่น
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เทพทอง
 
1. นายชวนะ  ชวนะเกรียงไกร
2. นางนันทวัน  เสริมสุข
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84.66 ทอง 12 1. เด็กชายบรรจง  สุดใจ
2. เด็กชายศิริพงศ์  ศิริรัตน์
3. เด็กชายอัศจรรย์  นุ่มสนิท
 
1. นางสุกัญญา  ศิริยะ
2. นางเยาวภา  แก่นจันทร์ดา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงนันทนา  เสียงหวาน
 
1. นายจำรัส  ผิวดี
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาลาพงษ์
3. เด็กหญิงอัยลดา  ผิวหอม
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางวนิดา  แผนใหญ๋
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ผิวทองงาม
 
1. นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  คงเรือง
2. เด็กชายณรงค์ชัย  โคปาน
3. เด็กชายอดิศร  ขำพระบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ
2. นางสุกัญญา  เสริมสุข
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สกลนิมิตร
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ดอนเจดีย์
3. เด็กหญิงนันทิชา  ไสยา
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
2. นางวิภาวรรณ  ศรีสุวรรณ