สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพร  เหมือนเขียว
2. เด็กชายพัสกร  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายชวนะ  ชวนะเกรียงไกร
2. นางวนิดา  แผนใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แผนใหญ่
 
1. นางนันทวัน  เสริมสุข
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  พัดไสว
2. เด็กหญิงสัจจพร  ดอนเจดีย์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ชั่งกุล
2. นางวนิดา  แผนใหญ่