สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 54.32 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองเข้ 1. เด็กหญิงนิศานาถ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสายฝน  นพวงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงธนัชชา  ชาวนาป่า
 
1. นางสาวอุทัย  เพ็ญจู
 
3 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 48.65 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายรพีภัทร    โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางวิจิตร  พ่อค้า
 
4 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 44.31 เข้าร่วม 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย   1. นางจุรีพร  สุทธิไส
 
5 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 38.32 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงกัณทิมา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางกาหลง  โพธิ์พ่วง
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 36.66 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 1. เด็กหญิงงามเนตร  ผิวสุข
 
1. นายวัฒนา  อ่อนเบา
 
7 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31.99 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  ฉิมทอง
 
1. นางสาวสุนีย์  ศรีจันทร์อ่อน
 
8 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 31.32 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กหญิงณิชา  แจ๊ดนาลาว
 
1. นางสาวภัททิญา  รงค์ฤทธิไกร
 
9 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  บุญทองสุข
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทบาล
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญโต๊ะ
 
1. นางวารุณี  สุภาพ
 
11 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงเมษิตา   เหมือนทัด
 
1. นางสาวปาริชาติ  อุ่นอิน
 
12 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 1. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขสมกิจ
 
1. นางสุพรรณี  นพตลุง
 
13 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วงศ์ดีอินทร์
 
1. นางไพเราะ  รักอู่
 
14 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนเมืองชิน
2. เด็กหญิงรันชนา  จันทร์มา
 
1. นางกมลรัตน์  เทพเทียน
2. นางวิภา  หมื่นบำรุง
 
15 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงนิภา  ขันทอง
 
1. นางสาวไพมณี  ดากาวงค์
 
16 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชาย55  66
2. เด็กชายy  tt
 
1. นางสาวพัชรี  มากสุวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 1. เด็กชายภูธเนศ  สมพันธ์
 
1. นางสาวเมธินี  บรรเทิงจิตต์
 
18 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  อรัญเวช
 
1. นายจักรพรรดิ  เพชรเสนา
 
19 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายธีระ  วังกุ่ม
 
1. นายกิตติพันธ์  เขียวแก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านรางขาม 1. เด็กชายคมน์ชนสรณ์  เจตน์เจริญกิจ
 
1. นางนิตยา  บุญเต็ม
 
21 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จีนใจเย็น
 
1. นางจันทิมา  สนิทสัมพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กชายกล้าณรงค์  มาลัย
 
1. นางสาววัชรากร  พุกรอด
 
23 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงรสริน  ภูเขียว
 
1. นางสาวฉัตรวิไล  เกิดทอง
 
24 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองมะสัง    
25 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองมะสัง    
26 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ไชยดี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สืบสิมมา
 
27 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีน้ำเงิน
2. เด็กชายอานนท์  โชรเวก
 
1. นายประเชิญ  ศรีคูบัว
2. นายอิทธิศักดิ์  คุรุเกียรติการณ์
 
28 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายสุเมธ  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายเบิร์ด  อุไกร
 
1. นายสมเกียรติ  เลื่อนยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงธิติมา  พาสุวรรณ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์ศรีทา
 
1. นางสาวประไพ  ศรีทอง
2. นางสาววรรณนภา  ตันตระสุขถาวร
 
30 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฉายแสง
2. เด็กชายสหรัฐ  อุ่นตาดี
3. เด็กชายสหรัถ  เกตุสุวรรณ
 
1. นายขัตติยะ  โคตถา
 
31 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีภา
2. เด็กชายธนพล  นาคสาม
3. เด็กชายธีรพงศ์  แสนรถ
 
1. นางเรือนแพร  บุญเชิด
 
32 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายณัฐนนท์  อยู่เลี้ยง
2. เด็กชายธีรพงษ์  แสงอินทร์
3. เด็กชายธีรพันธุ์  แสงอินทร์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 45.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ขุนทอง
2. เด็กชายภัทรธร  ถนอมพล
3. เด็กชายเสนีย์  เกิดมงคล
 
1. นางสาวปราณี  สายหลง
2. นางสาวรัชนก  พุ่มศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สุนทรวิภาค
2. เด็กหญิงปวีร์รัฐ  โกศลภิวัฒน์
3. เด็กชายพลธร  ดอนไพรยอด
 
1. นางสาวสุดา  โชระเวก
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
35 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  โพธิ์เจริญ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  อรัญเวช
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทวยทุย
 
36 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายกฤษฎา  กันพล
2. เด็กหญิงปานตะวัน  กลิ่นพยงค์
3. เด็กหญิงเพียงนภา  นิ่มชื่น
 
1. นางลัดดาวัลย์  ก๊วยศิริกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  ก่วยจีน
2. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงไอลดา  อินตรา
 
1. นางสาวปราณี  สายหลง
2. นางสาวรัชนก  พุ่มศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. นายกัมพล  อดทน
2. เด็กชายธเนศ  เมืองมนต์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เชื้อวู่หลิม
 
1. นางมาลินี  ใจกล้า
 
39 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านยางสูง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วขาว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ดิลกโชคบำรุง
3. เด็กชายอนุชา  ใจมั่น
 
1. นางสาวศานตมล  ดอนม่วงไพร
2. นางสาวเมธิณี  เกตุเขียว
 
40 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 57.95 เข้าร่วม 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขพ่วง
2. เด็กชายสราวุฒิ  ชมภู่
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
 
41 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 57.47 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายธนชิน  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายสรสิทธิ์  ศตกรูระมะ
 
1. นายธนกฤต  สุภาพันธ์
2. นายวิชิต  ยืนหาญ
 
42 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 56.16 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภูริ  บุญมา
2. เด็กชายอนุพนน์  เพชรสว่าง
 
1. นางระเบียบ  แสงสุริยาอุทัย
2. นางอัมพร  เอ็นดูรัศมี
 
43 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 55.97 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 1. เด็กชายณัฐพล  อาราเม
2. เด็กชายอัศนัย  อินสว่าง
 
1. นางสาวดาว  พุทธา
2. นางสาวนิสา  พลเสน
 
44 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 55.3 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. สามเณรพัทธพล  แซ่กว้าง
2. สามเณรสมบัติ  ไพโรจน์วณิชวงศ์
 
1. นางสาวเรณู  น้อยพันธุ์
2. นางสาวเอมมิกา  บุญอุ้ม
 
45 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 47.49 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายปริชญา  รุ่งเรือง
2. เด็กชายเกริก   กัลยาณมิตร
 
1. นายณรงค์   มาโสมพันธ์
 
46 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 46.92 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายวรกันต์  สุขกำเนิ
2. เด็กชายเอกรัตน์  มาลัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สมประโคน
2. นายวิทยา  สุทธิไส
 
47 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 40.28 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายกฤษณะ  แย้มโสภี
2. เด็กชายธาวิน  ดอกมะลิป่า
 
1. นางสิริรัศมิ์  ประกอบทรัพย์
2. นายอนุวัฒน์   ศิษย์อนันต์
 
48 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 37.74 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 1. เด็กชายจิรัฎฐ์   ดิษฐ์กระจัน
2. เด็กชายโภคิน  ลักนาลาว
 
1. นายชาคิต  อินทรีย์วงศ์
 
49 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 33.19 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายคณาวุฒิ   ดวงเที่ยง
2. เด็กชายสมเจษ   พรหมชนะ
 
1. นางสาวพิรดา  สุขสมกิจ
2. นางอำคา   ดวงจันทร์
 
50 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 29.34 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเสรี-สมใจ 1. เด็กชายกรินทร์  โพธิ์รอด
2. เด็กชายโสภณ  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวคนึง  เอกจิตต์
2. นายนิธิ  เสาวดี
 
51 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 28.1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านหนองแกใน 1. เด็กชายจตุรงค์  วัฒนา
2. เด็กชายวีรพงษ์  ฮวบเล็ก
 
1. นายไพรัตน์  เชียงกา
 
52 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 1. เด็กชายกิตติพศ   สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายโชคชัย   ประทุมสูตร
 
1. นายวิรัช   วรภักดี
 
53 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.88 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายสุรสีห์  จำปาเงิน
2. เด็กชายเบญจมินทร์  ถมปัด
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
54 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 48.8 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กชายรัตภูมิ  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายไกรวิน  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกุลณสร  ขุมวัฒนา
2. นางสาวรัศมี  วรนันต์ภักดี
 
55 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47.76 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธนภัทร   เจิมสุวรรณ
2. เด็กชายศักรินทร์   มหาลัย
 
1. นายศราวุฒิ   นาครำพา
2. นายสัญญา   งิ้วแถว
 
56 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 47.99 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายรุจดนัย   แสงทองดี
2. เด็กชายอภิรักษ์   ยิ้มพันวงษ์
 
1. นายศราวุฒิ   นาครำพา
2. นายสัญญา   งิ้วแถว
 
57 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.41 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายวิชัย  สายศิริ
2. เด็กชายอนันท์ยศ  ต่ายครุฑ
 
1. นายมงคล  แทนนา
 
58 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  รักศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอนุรัตน์  ดิษฐ์กระจันทร์
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
59 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 1. เด็กชายคงศักดิ์  ปัจฉิมยาม
2. เด็กชายสุทธิราช  เหมือนทัด
 
1. นางสุมาลี  บุมี
2. นายเชียง  ใจซื่อ
 
60 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายณัฐกฤต   ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กชายธนกานต์   อายุวรรณ
 
1. นายสัญญา    งิ้วแถว
2. นายอานนท์   แผนสมบูรณ์
 
61 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายนิทัศน์  อัมรี
2. เด็กชายนุชา  จำนงกูล
 
1. นางจุไลรัตน์   ตรีแสน
2. นายนายบัญชา  ตะเพียนทอง
 
62 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.39 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายพีรยุทธ์  ยางศรี
2. เด็กชายไพศาล  เกตุเห่ง
 
1. นางสาวประไพ  ศรีทอง
2. นางสาววรรณนภา  ตันตระสุขถาวร
 
63 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.37 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 1. เด็กชายธนกร  แผนสมบูรณ์
2. เด็กชายประภาส  นามโชติ
 
1. นายมนูญ  แสนสิงห์
 
64 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กชายดนัย  ตะพัง
2. เด็กชายปิยพงษ์  วิมูลชาติ
 
1. นางจุไลรัตน์   ตรีแสน
2. นายอนันต์  จันทร์เสาร์
 
65 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายธนพล  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายลัชชา  แย้มโสภี
 
1. นายสุริยา  สำราญจิตต์
 
66 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายศุภพล  ดวงเที่ยง
2. เด็กชายสุมิตร  เหมือนเทียน
 
1. นายณรงศักดิ์  สมประโคน
2. นายวิทยา  สุุทธิไส
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ตุ้มนิลกาล
 
1. นางสาวธัญวลัย  กุลวงษ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย    
69 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงศศิธร  โน๊ตเกรียง
2. เด็กหญิงเพ็ญภัค  เผือกเทียน
 
1. นายศิวาวุธ  สิงหพันธุ์
2. นางสาวเกศรินทร์  พวงพั่วเพชร
 
70 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายพสุเทพ  กสินพงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   วีระสุข
3. เด็กชายภูนิพัฒน์  ใจซื่อตรง
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สารสุวรรณ
 
71 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายอนาวิล  ใจหาญ
 
1. นางสาววาทินี  พรายแขวง
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธีรรักษ์   สระทองรอด
2. เด็กชายศุภกร   ทองดอนกุ่ม
3. เด็กชายศุภกร   คล้ายหงิม
 
1. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
2. นายศิริพร  สุขเอี่ยม
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสงกรานต์  แจ่มจำรัส
3. เด็กชายสุพจน์  ชินวงษ์
 
1. นายจงรักษ์  เหล่าลาภะ
2. นายจงรักษ์  เหล่าลาภะ
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มฉาก
2. เด็กหญิงปริชญา  รักน้อย
3. เด็กชายศรายุธ  โกสินทร์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กชายธนกร  สีทับทิม
2. เด็กชายธีรเทพ  ตั้งเจริญ
3. เด็กชายนพรัตน์  สิงห์ชาติ
 
1. นายวงศ์กร  ลับบัวงาม
2. นางสาวศิริพร  สุขเอี่ยม
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายพร้อมพล  จันทร์นาลาว
2. เด็กชายศตวรรษ  แสงโส
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  กัณฑสังข์
 
1. นายวรภัทร  ส่องสว่าง
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองขาว
2. เด็กชายทัตพล  พุทธกาง
3. เด็กชายธานี  โสไกร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธีรเดช  เจตนเสน
2. เด็กชายพีรพงศ์   เกิดแก้ว
3. เด็กชายวุฒิชัย  วังงาม
 
1. นางสาวปพิชญา   ชาวอุทัย
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กชายธนกฤต   แซ่ว่อง
2. เด็กชายนันทวัน   ตุ้มทอง
3. เด็กชายอาชัญ   จันทร์ขอนแก่น
 
1. นางสาวชุติมา   คล้ายทอง
2. นายธนกฤต   สุภาพันธ์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 10 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองอำเภอจีน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองอินทร์
2. เด็กชายพีภาส  แจ๊ดนาลาว
3. เด็กชายวรกาณ  สุดนาลาว
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นคงดี
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านพุรวก 1. เด็กชายถิรพุทธิ์  เชาว์ตะกูล
2. สามเณรยุทธนา  กล้าหาญ
3. เด็กชายสัมพันธ์  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวสาวิตตรี  ใหญ่ลำยอง
2. นางสาวสุรีรัตน์  มากระจัน
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เถื่อนโต
2. เด็กชายตะวัน  เหมือนทองดี
3. เด็กหญิงมณีกานต์  จันทรา
 
1. นายวิทยา  สุทธิไส
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กหญิงธนพร  หลังโสภา
2. เด็กหญิงบุษบา  เทียนไสย
3. เด็กหญิงพิจิตรา  อุ่นตาดี
 
1. นางอุเทียน  วิเศษสิงห์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสามยอด    
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กชายธนพล  ซุยกระเดื่อง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แผนสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  พินิจนาด
 
1. นางสาวนวิสา  สารีวงษ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 1. สามเณรอ่องคำ  มั่งมีบุญ
 
1. นางสาวเรณู  น้อยพันธุ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 42.5 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 1. เด็กหญิงชื่นนภา  แผนสมบูรณ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  ทานาม
 
88 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 1. เด็กชายกอบเกียรติ  คำภา
 
1. นางสาวสุกรี  รัตนพันธ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงองค์อุมา  บูชา
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
90 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองรี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สาระศาลิน
 
1. นางกัญจนา  จุฑามณี
 
91 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   สุทธิรัตน์
 
1. นางสุวิมล  ส่งกุล
 
92 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 7.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตู๋เจริญ
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
93 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสามยอด 1. เด็กหญิงวริศรา  กาญจนสมศักดิ์
 
1. นายจักรพันธ์  ฤทธิรงค์
 
94 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  รูปคมสัน
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
95 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 1. เด็กหญิงอริษา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นางบุษรา  สนสุทธิ
 
96 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ตะบ้านไร่
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พวงพั่วเพชร
 
97 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กชายปวริศ  แก้วสุขใส
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
98 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กหญิงปวีณา  ชัยราช
 
1. นางสาวสุพัตตา  แก้วเขียว
 
99 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงจินดา  สังข์วรรณ
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
100 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กหญิงแก้ว  ปัญญาดี
 
1. นางเนตรา  ตระกูลราษฎร์
 
101 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  นัดกล้า
 
1. นางสุวิมล  ส่งกุล
 
102 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 2.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายรัฐนนท์  มะลิอ่อง
 
1. นายนภาลัย  แซ่ง้อ
 
103 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กหญิงศศิธร  ขุนทอง
 
1. นางสาววชิรา  บุญเกื้อ
 
104 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 1. เด็กหญิงศิรดา  แผนสมบูรณ์
 
1. นายเทวัน  กองกุล
 
105 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  อุณหกานต์
 
1. นางสาวศิริพร  นิลกิจ
 
106 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางสาวราณี  เจนปัญญาวุฒิกุล
 
107 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1. เด็กหญิงสุธินี  สมสวย
 
1. นางธันยนันท์  ศิริพันธุ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงอนันติญา  ผิวศรีสุข
 
1. นางสาวเด่นนภา  โลหะชาติ
 
109 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 1. เด็กหญิงอริสรา  อินทสร้อย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  ลิ้มฮู่จั๊ว
 
110 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงกรระวี  สุขแสง
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
111 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 1. เด็กหญิงณัฐธิกานต์  พึ่งอ้อ
 
1. นางสุมาลี  ผาสุข
 
112 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงปลายมาศ  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสามยอด    
114 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองปรือ    
115 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรพุ่ม
 
1. นางสาวศศิประภา  ประคองศรี
 
116 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยิ่งคุ้ม
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. เด็กชายเจษฎา  วงคำมี
 
1. นางสาวเกศรินทร์  พวงพั่วเพชร
 
118 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงฐิติภา  ฐิติสโรช
 
1. นางรัตติยา  ลิ้มมั่ง
 
119 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 1. เด็กหญิงพิมลภัทร์  ปั้นทับทิม
 
1. นางสาวนิดาภรณ์  คำรัศมี
 
120 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 1. เด็กหญิงธนพร  จันทร์เรือง
 
1. นางสาวน้อย  เบ็ญพาด
 
121 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ใบ
 
1. นางมณีวรรณ  เหลี่ยมจงกล
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทรัตน์
 
1. นางนภาลัย  แซ่ง้อ
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงนิสาชล  แจวเจริญ
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
124 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 1. เด็กหญิงปัทมา  สิงโต
 
1. นางสายทอง  ทองนุ่ม
 
125 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 41.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงแก้มใจ  สีทา
 
1. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
126 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 1. เด็กชายศรัญญู  แตงโต
 
1. นายอภิชัย  เหมือนอ้อย
 
127 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกมะลิป่า
2. เด็กชายธนดล  ดอกมะลิป่า
 
1. นางสาวพัชญ์วิตา  ฐิติปัญญสิทธิ์
2. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
128 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายนฤเบศร์  ลิสะนิ
2. เด็กชายอดิลักษณ์  รักษี
 
1. นางสาวกัลยา  ภานุพินทุ
2. นางบุญน้อย  จันทร์บาง
 
129 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กชายทัศวัฒน์  กล้วยไธสงค์
2. เด็กชายยุทธนา  ศรีสังข์
3. เด็กชายอาณกร  ศรีอุทธา
 
1. นางลักษมี  เสือวงษ์
 
130 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวลัดดา  ใจเก่งดี
 
131 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 1. เด็กหญิงสุทธิกาญ  กุลทัศน์
 
1. นางจันทร  สระทองเทียน