ขอบคุณ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอบคุณ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้งานศิลปหัตถกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เสร็จสิ้นไปด้วยดี
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07:54 น.