สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 50 10 5 3 65
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 34 11 2 4 47
3 อนุบาลหนองปรือ 34 8 2 5 44
4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 28 10 5 8 43
5 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 24 6 7 4 37
6 บ้านหนองรี 23 6 3 1 32
7 บ้านหนองปลาไหล 22 6 8 2 36
8 บ้านหนองปลิง 22 6 0 5 28
9 บ้านหนองแสลบ 21 10 3 2 34
10 อนุบาลบ่อพลอย 21 5 4 2 30
11 ราษฎร์บํารุงธรรม 20 19 7 4 46
12 บ้านหนองมะสัง 20 7 2 5 29
13 บ้านหลังเขา 19 3 2 4 24
14 บ้านเขาแหลม 18 4 3 0 25
15 บ้านตลุงเหนือ 17 6 0 0 23
16 บ้านหนองเค็ด 16 8 3 2 27
17 บ้านสามยอด 14 11 5 9 30
18 บ้านหนองประดู่ 14 6 3 4 23
19 บ้านยางสูง 14 6 3 1 23
20 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 14 5 2 1 21
21 บ้านหนองขอน 14 3 3 0 20
22 บ้านหนองนกแก้ว 13 3 1 2 17
23 บ้านหนองอำเภอจีน 12 8 5 7 25
24 บ้านช่องด่าน 12 8 2 0 22
25 บ้านลําอีซู 12 4 2 0 18
26 บ้านเสาหงส์ 11 6 5 4 22
27 บ้านตรอกสะเดา 9 10 3 3 22
28 เขาวงพระจันทร์ 9 8 2 0 19
29 บ้านเขาหินตั้ง 9 3 1 0 13
30 อนุบาลวัดเลาขวัญ 8 3 2 5 13
31 หมู่บ้านป่าไม้ 8 2 0 1 10
32 วัดใหม่ภูมิเจริญ 6 9 3 4 18
33 บ้านหนองเตียน 6 7 3 0 16
34 บ้านหนองโสน 6 2 1 3 9
35 บ้านหนองขอนเทพพนม 5 4 3 1 12
36 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 5 4 1 1 10
37 บ้านหนองโพธิ์ 5 2 1 0 8
38 บ้านวังใหญ่ 5 1 2 0 8
39 บ้านหนองกร่าง 5 1 0 2 6
40 บ้านไร่เจริญ 5 1 0 1 6
41 บ้านสระเตยพัฒนา 5 1 0 1 6
42 บ้านหนองกุ่ม 5 0 2 0 7
43 บ้านหนองจั่น 5 0 0 0 5
44 บ้านหนองงูเห่า 4 3 1 1 8
45 บ้านโป่งไหม 4 3 0 0 7
46 บ้านน้ำลาด 4 1 2 3 7
47 บ้านหนองปรือ 4 1 2 1 7
48 บ้านหนองไก่ต่อ 4 1 2 0 7
49 บ้านชุมนุมพระ 4 1 1 1 6
50 บ้านพุรวก 4 1 0 1 5
51 บ้านหนองไผ่ล้อม 4 1 0 0 5
52 บ้านพุพรหม 4 0 0 0 4
53 วัดหนองไม้เอื้อย 4 0 0 0 4
54 บ้านกรับใหญ่ 3 4 3 2 10
55 บ้านน้ำคลุ้ง 3 3 3 0 9
56 ประชาพัฒนา 3 2 0 3 5
57 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 2 0 1 5
58 บ้านหนองตาเดช 3 1 1 1 5
59 บ้านหนองย่างช้าง 3 1 1 1 5
60 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 3 1 0 0 4
61 บ้านพยอมงาม 3 1 0 0 4
62 บ้านหนองหว้า 3 0 3 1 6
63 บ้านหนองผือ 3 0 1 0 4
64 บ้านหนองกระทุ่ม 2 3 1 1 6
65 บ้านหนองใหญ่ 2 3 0 1 5
66 บ้านหนองหมู 2 3 0 0 5
67 บ้านวังด้ง 2 2 1 1 5
68 บ้านพุบอน 2 2 1 0 5
69 บ้านหนองหวาย 2 2 0 0 4
70 บ้านบึงหัวแหวน 2 1 1 2 4
71 บ้านหนองม่วง 2 1 0 0 3
72 บ้านท่าว้า 2 0 1 0 3
73 บ้านหนองเข้ 2 0 0 1 2
74 บ้านหนองแกใน 2 0 0 1 2
75 บ้านรางพยอม 2 0 0 0 2
76 บ้านพรหมณี 2 0 0 0 2
77 บ้านรางขาม 1 4 2 1 7
78 บ้านหนองกะหนาก 1 1 2 0 4
79 บ้านเขานางสางหัว 1 1 2 0 4
80 เสรี-สมใจ 1 1 1 1 3
81 บ้านหนองตาก้าย 1 1 1 0 3
82 บ้านทุ่งกระบ่ำ 1 1 0 1 2
83 บ้านหนองใหญ่. 1 0 2 0 3
84 บ้านห้วยหวาย 1 0 1 1 2
85 บ้านหนองหวาย 1 0 1 0 2
86 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 1 0 0 1 1
87 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 0 1
88 บ้านเขาแดง 1 0 0 0 1
89 บ้านหนองสาหร่าย 0 2 0 0 2
90 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 0 0 2
91 บ้านบะลังกา 0 2 0 0 2
92 บ้านเขามุสิ 0 1 0 1 1
93 บ้านน้ำโจน 0 0 1 1 1
รวม 733 303 149 131 1,185