สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 22 12 6 40 50 10 5 3 65
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 11 13 5 29 34 11 2 4 47
3 อนุบาลหนองปรือ 9 9 4 22 34 8 2 5 44
4 อนุบาลบ่อพลอย 9 4 4 17 21 5 4 2 30
5 บ้านหนองปลิง 9 4 1 14 22 6 0 5 28
6 บ้านหนองรี 8 10 7 25 23 6 3 1 32
7 บ้านหนองปลาไหล 8 7 4 19 22 6 8 2 36
8 บ้านหลังเขา 6 3 3 12 19 3 2 4 24
9 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 6 2 5 13 24 6 7 4 37
10 บ้านหนองขอน 6 2 5 13 14 3 3 0 20
11 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 5 10 4 19 28 10 5 8 43
12 บ้านเขาแหลม 5 7 1 13 18 4 3 0 25
13 บ้านตลุงเหนือ 5 6 3 14 17 6 0 0 23
14 บ้านหนองเค็ด 5 5 2 12 16 8 3 2 27
15 บ้านเสาหงส์ 5 2 3 10 11 6 5 4 22
16 บ้านยางสูง 4 8 1 13 14 6 3 1 23
17 ราษฎร์บํารุงธรรม 4 5 4 13 20 19 7 4 46
18 บ้านหนองมะสัง 4 4 5 13 20 7 2 5 29
19 บ้านลําอีซู 4 4 2 10 12 4 2 0 18
20 บ้านหนองประดู่ 4 3 5 12 14 6 3 4 23
21 บ้านเขาหินตั้ง 4 1 3 8 9 3 1 0 13
22 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 4 1 1 6 14 5 2 1 21
23 บ้านหนองแสลบ 3 7 4 14 21 10 3 2 34
24 บ้านหนองจั่น 3 1 0 4 5 0 0 0 5
25 บ้านช่องด่าน 3 0 2 5 12 8 2 0 22
26 บ้านหนองกุ่ม 3 0 1 4 5 0 2 0 7
27 บ้านสามยอด 2 3 4 9 14 11 5 9 30
28 บ้านหนองนกแก้ว 2 2 5 9 13 3 1 2 17
29 บ้านตรอกสะเดา 2 2 2 6 9 10 3 3 22
30 บ้านหนองปรือ 2 1 1 4 4 1 2 1 7
31 บ้านน้ำลาด 2 1 0 3 4 1 2 3 7
32 บ้านโป่งไหม 2 0 3 5 4 3 0 0 7
33 บ้านพุพรหม 2 0 1 3 4 0 0 0 4
34 บ้านพุรวก 2 0 0 2 4 1 0 1 5
35 บ้านหนองหว้า 2 0 0 2 3 0 3 1 6
36 บ้านหนองอำเภอจีน 1 5 4 10 12 8 5 7 25
37 เขาวงพระจันทร์ 1 4 4 9 9 8 2 0 19
38 บ้านหนองโสน 1 2 2 5 6 2 1 3 9
39 บ้านหนองเตียน 1 1 3 5 6 7 3 0 16
40 วัดหนองไม้เอื้อย 1 1 2 4 4 0 0 0 4
41 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
42 บ้านไร่เจริญ 1 1 0 2 5 1 0 1 6
43 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 1 0 2 3 1 0 0 4
44 อนุบาลวัดเลาขวัญ 1 0 5 6 8 3 2 5 13
45 บ้านหนองกร่าง 1 0 3 4 5 1 0 2 6
46 บ้านวังใหญ่ 1 0 1 2 5 1 2 0 8
47 บ้านหนองไก่ต่อ 1 0 1 2 4 1 2 0 7
48 บ้านพยอมงาม 1 0 1 2 3 1 0 0 4
49 บ้านท่าว้า 1 0 1 2 2 0 1 0 3
50 บ้านสระเตยพัฒนา 1 0 0 1 5 1 0 1 6
51 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 2 3 1 1 6
52 บ้านรางพยอม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านหนองตาก้าย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
54 บ้านหนองใหญ่. 1 0 0 1 1 0 2 0 3
55 หมู่บ้านป่าไม้ 0 3 1 4 8 2 0 1 10
56 บ้านหนองใหญ่ 0 2 1 3 2 3 0 1 5
57 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 2 0 2 3 2 0 1 5
58 บ้านหนองตาเดช 0 2 0 2 3 1 1 1 5
59 วัดใหม่ภูมิเจริญ 0 1 3 4 6 9 3 4 18
60 บ้านหนองย่างช้าง 0 1 2 3 3 1 1 1 5
61 บ้านชุมนุมพระ 0 1 0 1 4 1 1 1 6
62 บ้านกรับใหญ่ 0 1 0 1 3 4 3 2 10
63 บ้านหนองหมู 0 1 0 1 2 3 0 0 5
64 บ้านวังด้ง 0 1 0 1 2 2 1 1 5
65 บ้านพรหมณี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านหนองกะหนาก 0 1 0 1 1 1 2 0 4
67 บ้านหนองผักแว่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านเขาแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านหนองงูเห่า 0 0 3 3 4 3 1 1 8
70 ประชาพัฒนา 0 0 2 2 3 2 0 3 5
71 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 2 2 2 1 1 2 4
72 บ้านหนองขอนเทพพนม 0 0 1 1 5 4 3 1 12
73 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 0 0 1 1 5 4 1 1 10
74 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
75 บ้านน้ำคลุ้ง 0 0 1 1 3 3 3 0 9
76 บ้านพุบอน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
77 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 1 1 0 2 0 0 2
78 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
79 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
80 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
81 บ้านหนองเข้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
82 บ้านหนองแกใน 0 0 0 0 2 0 0 1 2
83 บ้านรางขาม 0 0 0 0 1 4 2 1 7
84 บ้านเขานางสางหัว 0 0 0 0 1 1 2 0 4
85 เสรี-สมใจ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
86 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
87 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
88 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
89 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
90 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
91 บ้านบะลังกา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
92 บ้านเขามุสิ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
93 บ้านน้ำโจน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 196 174 148 518 733 303 149 131 1,185