สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 50 10 5 3 65
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 34 11 2 4 47
3 อนุบาลหนองปรือ 34 8 2 5 44
4 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 28 10 5 8 43
5 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 24 6 7 4 37
6 บ้านหนองปลิง 22 6 0 5 28
7 บ้านหนองแสลบ 21 10 3 2 34
8 ราษฎร์บํารุงธรรม 20 19 7 4 46
9 บ้านหนองมะสัง 20 7 2 5 29
10 อนุบาลบ่อพลอย 20 5 4 2 29
11 บ้านหนองปลาไหล 19 6 8 2 33
12 บ้านหลังเขา 19 3 2 4 24
13 บ้านหนองรี 18 5 3 1 26
14 บ้านเขาแหลม 18 4 3 0 25
15 บ้านตลุงเหนือ 17 6 0 0 23
16 บ้านหนองเค็ด 16 8 3 2 27
17 บ้านหนองประดู่ 14 6 3 4 23
18 บ้านยางสูง 14 6 3 1 23
19 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 14 5 2 1 21
20 บ้านหนองขอน 14 3 3 0 20
21 บ้านหนองนกแก้ว 13 3 1 2 17
22 บ้านหนองอำเภอจีน 12 8 5 7 25
23 บ้านลําอีซู 12 4 2 0 18
24 บ้านสามยอด 11 11 5 9 27
25 บ้านช่องด่าน 11 8 2 0 21
26 บ้านตรอกสะเดา 9 10 3 3 22
27 เขาวงพระจันทร์ 9 8 2 0 19
28 บ้านเขาหินตั้ง 9 3 1 0 13
29 วัดใหม่ภูมิเจริญ 6 9 3 4 18
30 บ้านหนองเตียน 6 7 3 0 16
31 บ้านเสาหงส์ 6 5 4 3 15
32 บ้านหนองขอนเทพพนม 5 4 3 1 12
33 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 5 4 1 1 10
34 อนุบาลวัดเลาขวัญ 5 3 2 2 10
35 บ้านหนองโพธิ์ 5 2 1 0 8
36 บ้านวังใหญ่ 5 1 2 0 8
37 บ้านหนองโสน 5 1 1 0 7
38 บ้านไร่เจริญ 5 1 0 1 6
39 บ้านสระเตยพัฒนา 5 1 0 1 6
40 บ้านหนองจั่น 5 0 0 0 5
41 บ้านหนองงูเห่า 4 3 1 1 8
42 บ้านโป่งไหม 4 3 0 0 7
43 หมู่บ้านป่าไม้ 4 2 0 1 6
44 บ้านน้ำลาด 4 1 2 3 7
45 บ้านหนองปรือ 4 1 2 1 7
46 บ้านหนองไก่ต่อ 4 1 2 0 7
47 บ้านชุมนุมพระ 4 1 1 1 6
48 บ้านหนองกร่าง 4 1 0 2 5
49 บ้านพุรวก 4 1 0 1 5
50 บ้านหนองไผ่ล้อม 4 1 0 0 5
51 บ้านพุพรหม 4 0 0 0 4
52 บ้านกรับใหญ่ 3 4 3 2 10
53 ประชาพัฒนา 3 2 0 3 5
54 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 2 0 1 5
55 บ้านหนองตาเดช 3 1 1 1 5
56 บ้านหนองย่างช้าง 3 1 1 1 5
57 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 3 1 0 0 4
58 บ้านพยอมงาม 3 1 0 0 4
59 บ้านหนองผือ 3 0 1 0 4
60 วัดหนองไม้เอื้อย 3 0 0 0 3
61 บ้านน้ำคลุ้ง 2 3 3 0 8
62 บ้านหนองใหญ่ 2 3 0 1 5
63 บ้านหนองหมู 2 3 0 0 5
64 บ้านวังด้ง 2 2 1 1 5
65 บ้านพุบอน 2 2 1 0 5
66 บ้านหนองหวาย 2 2 0 0 4
67 บ้านหนองม่วง 2 1 0 0 3
68 บ้านหนองหว้า 2 0 3 1 5
69 บ้านท่าว้า 2 0 1 0 3
70 บ้านหนองเข้ 2 0 0 1 2
71 บ้านหนองแกใน 2 0 0 1 2
72 บ้านรางพยอม 2 0 0 0 2
73 บ้านพรหมณี 2 0 0 0 2
74 บ้านรางขาม 1 4 2 1 7
75 บ้านหนองกระทุ่ม 1 3 1 1 5
76 บ้านหนองกะหนาก 1 1 2 0 4
77 บ้านเขานางสางหัว 1 1 2 0 4
78 บ้านบึงหัวแหวน 1 1 1 2 3
79 เสรี-สมใจ 1 1 1 1 3
80 บ้านหนองตาก้าย 1 1 1 0 3
81 บ้านทุ่งกระบ่ำ 1 1 0 1 2
82 บ้านหนองใหญ่. 1 0 2 0 3
83 บ้านหนองกุ่ม 1 0 2 0 3
84 บ้านห้วยหวาย 1 0 1 1 2
85 บ้านหนองหวาย 1 0 1 0 2
86 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 0 1
87 บ้านเขาแดง 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองสาหร่าย 0 2 0 0 2
89 บ้านทุ่งโป่ง 0 2 0 0 2
90 บ้านบะลังกา 0 2 0 0 2
91 บ้านเขามุสิ 0 1 0 1 1
92 บ้านน้ำโจน 0 0 1 1 1
93 บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 0 0 0 1 0
รวม 696 300 148 124 1,268