หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3 นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4 นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
5 นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
6 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
7 นายสมพร เจริญกุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอหนองปรือ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
8 นายไพบูลย์ ปานอุทัย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเลาขวัญ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
9 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบ่อพลอย คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
10 นายสมาน สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติมตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
11 นายธีรศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
12 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
13 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
14 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
15 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
16 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
17 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
18 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
19 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
20 นายนัฐกร สุยะราช นักวิชาการศึกษาปฏบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
21 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏบัติการ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
22 นางสาวเพ็ญลักษณ์ กำธรธนกาญจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
23 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
24 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
25 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครูโรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 นายมณฑล ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
27 นายสมพร เจริญกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
28 นายมนัส แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการอำนวยการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
29 นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
30 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
31 นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
32 นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
33 นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
34 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
35 นายสมาน สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติมตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
36 นายธีรศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
37 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
38 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
39 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
40 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
41 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายระดมทรัพยากรและจัดหาทุน
42 นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง (มิตรภาพที่ 9) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นายไพบูลย์ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นางสาวศศิพร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นายสมาน สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นายธวัชชัย พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นายมณฑล ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นายสมพร เจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายมนัส แก้วเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นายสุเมธ นิยมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นายเรวัติ ปานธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นายสมศักดิ์ นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางขาม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายนิทัศน์ เชียงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นายวิชาญ นิยมกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะลังกา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นายธีรศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
71 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
72 นางลำยอง จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
73 นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
74 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
75 นายโพสิทธิ์ จงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
76 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
77 นายนเรศ จงอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
78 นายชนินทร์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
79 นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
80 นายสนิท กิ่งสามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
81 นายพยนต์ เปรมจรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกใน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
82 นายธีรนัย รักษาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
83 นางสาวเพ็ญลักษณ์ กำธรธนกาญจน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
84 นางสาวรุ่งนภา จานแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
85 นางสาวอมาวศรี บัวซ้อน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
86 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
87 นายณรงค์ศักดิ์ พ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
88 นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
89 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
90 นายไพรัช พวกยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจั่น คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
91 นายเชียง ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
92 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
93 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
94 นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
95 นางวรรณดี ธนะสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
96 นายวิชัย สิงห์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
97 นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
98 นางพิสมัย สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
99 นางสาววราภรณ์ ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
100 นายสุเมธ นิยมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
101 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
102 นางสาวทักษพร งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
103 นางสาวเมธาวดี สิทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
104 นายโกศล คล้ายมี ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
105 นางมาริสา ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
106 นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
107 นางสาวศรัณย์รัช มีชะนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
108 นางธันยพร อินทโฉม ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
109 นางสาวเปมิกา ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
110 นายนัฐกร สุยะราช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
111 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
112 นายธีรศักดิ์ หล่อขุนไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
113 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
114 นายสุรเชษฐ์ บุตรพุ่ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
115 นายไกรสร จันทรศร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
116 นางสาวสายฝน เกิดทับทิม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
117 นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
118 นางสาวธัญลักษณ์ ไกรวงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
119 นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
120 นายประจักษ์ หลวงประสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
121 นายนเรศ จงอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
122 นางสาวราณี เจนปัญญาวุฒิกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
123 นางศิริญญา เสาสูงยาง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
124 นายศุภกฤต อำนวยวัฒนกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
125 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
126 นางสาวสุภาภรณ์ พิกุลแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
127 นางสาวศรัญญา กลิ่นสุคนธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
128 นางทวีศรี พ่อค้า ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
129 นายพยุง ปิ่นเพชร ช่างครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
130 นางวารี เขมปัญญากุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
131 นายณัฐพล มิตรอารีย์ ครูโรงเรียนบ้านพุรวก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
132 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
133 นางกนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
134 นางวารี เอกจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
135 นางสุจิตรา ชั่งกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
136 นางพริ้งเพราภกร มิ่งปภากุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
137 นางวรรณดี ธนะสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
138 นายวิชัย สิงห์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
139 นางวิภาวี สุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
140 นางพิมล เพลงปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
141 นางพิสมัย สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
142 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
143 นางสาววราภรณ์ ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
144 นางสาวอารีญา ครึกเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
145 นางสาวณัฏธี อาชีวมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
146 นางสาวกมลชนก ชินโพธิ์คลัง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
147 นางสาวอรทัย เหมือนไข่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
148 นายวิฑูรย์ สำเภาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
149 นางสาวกรรณิกา บึงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
150 นางสุกฤตา วังสุข ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
151 นางวาสนา สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
152 นางธันยพร อินทรโฉม ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
153 นางมาริสา ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
154 นางสาวธิดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
155 นางสาวศิริพร สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
156 นางสาวเสาวลักษณ์ แดงงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
157 นางสาวดรุณี เวียงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
158 นางสาวสุธีรา จีรติวรา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
159 นางสาวกัลญา สุขเจริญประเสริฐ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
160 นางสาวดาวใจ มะลินิล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
161 นางสาวกมลรัตน์ ชื่นรอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
162 นางสาวนิภาวรรณ น้อยมี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
163 นางสาวกมลรัตน์ ชื่นรอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
164 นางพิสมัย ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
165 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณศร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
166 นางสาวคชาภรณ์ พวงมาลัย ธุรการ โรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
167 นางสาวสุชาดา รักคง ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
168 นายสาโรจน์ นุษพรรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
169 นายมิถุนา พิมพ์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
170 นางสาวคติยา ศรนารายณ์ ครูโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
171 นางปราณี มงคลรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
172 นางสาวพฤษรัตน์ ทองมาก ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
173 นางชวลี ตำนานจิตร์ ครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
174 นางกุสุมา เฉิดฉาย ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
175 นางสาวเพทาย รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
176 นางสาวกัญญามาศ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
177 นายชนะพงษ์ สาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
178 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
179 นายอาทิตย์ เงินมาก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
180 นางสาวศศิพร ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
181 นายอังกูร จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
182 นายนริศ มีสุวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
183 นายมนัส คงสะอาด เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
184 นางสาวดวงมาลย์ ขีดขิน เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มหนองกุ่ม คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
185 นางพริ้งเพราภกร มิ่งปภากุล เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มบ่อพลอย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
186 นางวรรณดี ธนะสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
187 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
188 นางสาวณัฏธี อาชีวมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
189 นางสาวพัชญ์วิตา ฐิติปัญญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มหนองโสน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
190 นางสาวเสวย อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มประดู่แก้ว คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
191 นางสาวจีระนันท์ สุขอัมพร เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มหนองปลิง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
192 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
193 นางสาวธิดารัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
194 นางสุกฤตา วังสุข ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
195 นางวาสนา สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
196 นางสาววีรวรรณ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
197 นายโกศล คล้ายมี เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มช่องด่าน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
198 นายสิทธิกร มาลัย เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มเลาขวัญ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
199 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะลังกา คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
200 นางสาวศิริพร สุขเอี่ยม ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
201 นางสาวอัญชุลี ปานศรีแก้ว ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
202 นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด ครู ร.ร.ชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
203 นายวงศ์กร ลับบัวงาม เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มหลุมรัง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
204 นางสาวจินตนา จุงใจ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มสมเด็จเจริญ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
205 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
206 นางกัลญา สุขเจริญประเสริฐ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
207 นางสาวกมลรัตน์ ชื่นรอด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
208 นางพิสมัย ปลั่งกลาง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
209 นางสาวสุธีรา จีรติวรา ครูโรงเีรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
210 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวัย ICT ประจำกลุ่มหนองปรือ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
211 นางสาวอมราพร รุ่งกิจวัฒนานุกุล ICT ประจำกลุ่มหนองปลาไหล คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
212 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
213 นางสาวธนัชพร ปรูกระโทก ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
214 นางสาวนันธิดา สอนปั๋น ครูโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
215 นางวิลาวรรณ กุลสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
216 นายกิตติพล ปิ่นเพชร เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มหนองรี-หนองกร่าง คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
217 นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มทุ่งกระบ่ำ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
218 นางรุ่งนภา สุภาภา เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มหนองฝ้าย คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
219 นายกันตภณ พิมพาลัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุด ICT)
220 นายเชียง ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
221 นางศรีชัง ขาวสอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
222 นางสาวศุทธิรา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
223 นางสุมาลี บุมี ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
224 นายถิ่น นุ่มสนิท นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
225 นายสุจินต์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
226 นางสาววราภรณ์ ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
227 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
228 นายวีรพัฒน์ กัดสระ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
229 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
230 นายภูวนัย สังฆะพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
231 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
232 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
233 นายกิตติ บึงแก้ว ช่างครุภัณฑโรงเรียนบ้านท่าว้า คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
234 นายวิทยา จรรยาวิจิตร์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
235 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
236 นางดาวรัตน์ คล้ายมี ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
237 นายสุทิน พันยุโดด ช่างสีโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
238 นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
239 นายอุดร ศรีสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
240 นางกนกวรรณ ปานธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
241 นางอำพัน รอดคำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
242 นายประทวน ผลดก ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
243 นางสาวอนงค์ เบ้าชาลี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
244 นายประทวน ผลดก ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
245 นายนเรศ จงอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
246 นายมานะชัย ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
247 นายประทีป สายกระสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
248 นางสาวพาขวัญ น้อยม่วง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
249 นายเสกสรรค์ ครุฑเหิร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
250 นายพยุง ปิ่นเพชร พนักงานพัสดุโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
251 นายบุญชู ทองนุ่ม ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
252 นายมานิตย์ อาจคงหาญ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
253 นายธนู ปลิ้มมีชัย ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
254 นายประยงค์ ล้ำเลิศ ช่างไม้โรงเรียนบ้านพุรวก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
255 นายเด่นพงศ์ แสงทอง ช่างไม้โรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
256 นายเชียง ใจซื่อ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
257 นายถิ่น นุ่มสนิท นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
258 นางกันยา ยายิน ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
259 นางพเยาว์ ยอดเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
260 นายสุจินต์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
261 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ผู้สอนงานประดิษฐ์ดอกไม้และผลิตภัณฑ์ผ้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
262 นายเอกสิทธิ์ ศรีบุญเพ็ง พนักงานธุรการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
263 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
264 นายสุทิน พันยุโดด ช่างสีโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
265 นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
266 นายชัชวาลย์ ลือชา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
267 นางสาวณัฎฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
268 นายมานะชัย ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
269 นายประยุทธ์ รัตนา ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
270 นายเด่นพงศ์ แสงทอง ช่างไม้โรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
271 นายชัชวาลย์ ลือชา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
272 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
273 นางสาวกมลรัตน์ อิ่มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
274 นายบรรยงค์ ใจจง ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
275 นางสุมาลี บุมี ครูโรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
276 นางสาวณัฏธี อาชีวมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
277 นายวุฒินันท์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
278 นางสาววาสนา มุขอ่อน ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
279 นางสาววีรวรรณ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
280 นางสาวศิริจันทร์ วงษ์ศิลป์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
281 นางสาวปัทมพร มั่งกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
282 นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
283 นางศิริญญา เสาสูงยาง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
284 นางเยาวภา คำเภา ครูศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
285 นางสาวพรพิมล ชิมามาตร ครูโรงเรียนบ้านหนองรี คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
286 นางสาวกานต์รวี วงศ์สุริฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
287 นางสาวพิมพฺ์พาณี นพรัตน์ธำรง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
288 นางสาวสายน้ำผึ้ง สอาดเอี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
289 นางสาวศิริจันทร์ วงษ์ศิลป์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
290 นางสาวปัทมพร มั่งกูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
291 นางสาวบัณฑิตา เพิ่มพูล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
292 นายทรงยุทธ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
293 นางสาววิรัตน์ รัตนอารีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
294 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
295 นายวิชัย สิงห์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
296 นางสาววราภรณ์ ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
297 นางสาวกมลรัตน์ ชินโพธิ์คลัง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
298 นางสาวณัฏธี อาชีวมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
299 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
300 นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
301 นายโกศล คล้ายมี ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
302 นางสาววีรวรรณ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
303 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
304 นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
305 นางสาวนวลจันทร์ ทองดอนเหมือน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
306 นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
307 นายสนิท กิ่งสามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
308 นางสาวสุรีรัตน์ มากระจัน ครูโรงเรียนบ้านพุรวก คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
309 นางสาวกานต์รวี วงศ์สุริฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
310 นางสิรภัทร เกิดผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
311 นางปัทมาสน์ อมาตยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
312 นายเรวัติ ปานธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
313 นายสมพร เจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
314 นายสมาน สีสังข์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
315 นางวรรณดี ธนะสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
316 นายวิชัย สิงห์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
317 นางนิตยาพร แซ่ตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
318 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย
319 นายไพบูลย์ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
320 นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไหม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
321 นายไพรัช พวกยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจั่น คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
322 นางวาสนา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่เจริญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
323 นางดวงฤดี สมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเห่า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
324 นายสมาน สาครเสถียรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
325 นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
326 นายสมเดช แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรับใหญ่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
327 นายสมชาย คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
328 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
329 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
330 นายไพฑูรย์ จันทร์โอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
331 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
332 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
333 นางสาวพิมภา ช้างน้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
334 นายจรัญ วิเชียรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเดช คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
335 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำอีซู คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
336 นายกิตติศักดิ์ เกิดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมณี คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
337 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
338 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
339 นายมานะ กวางทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
340 นายพรชัย ชูวงษ์วิชช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามุสิ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
341 นายสมศักดิ์ เพลิงพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
342 นางสุนทรีย์ รุ่งนาไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
343 นายไมตรี บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
344 นางสิรภัทร เกิดผล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
345 นายมานพ ช้างวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
346 นายไพแสง ขาวสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
347 นายณัฐพล ยิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
348 นายเทียน สิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
349 นางสาววัชรากร พุกรอด ครูโรงเรียนบ้านห้วยหวาย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
350 นายเฉลิมพงษ์ วัฒนะ ครูโรงเรียนบ้านพุพรหม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
351 นายชัยศักดิ์ ไชยคำวัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
352 นายสุริยา สำราญจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
353 นายสมยศ จันทองจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
354 นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสูง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
355 นายประเดิม มีล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุรวก คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
356 นางรุ่งนภา สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนุมพระ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
357 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
358 นายองอาจ กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังด้ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
359 นางลำยอง จันทร์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
360 นายสิทธิพงศ์ เกรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
361 นายมะนู กาญจนพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
362 นายพยนต์ เปรมจรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกใน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
363 นางสาวปัทมา สายสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
364 นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
365 นายอัฏฐ์นนท์นาฎ กล่อมจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
366 นายราเชนทร์ ขำสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
367 นายชาณรงค์ รักน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
368 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางสางหัว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
369 นายณัฐพล กาญจนพงศ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยอมงาม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
370 นางปัทมาสน์ อมาตยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
371 นายสมปอง สุภาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะสัง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
372 นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
373 นายไพจิตร อุทัยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ภูืิมิเจริญ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
374 นางณัฏฐาภรณ์ อิษฎานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเขาแก้ว (หงำอุปถัมภ์) คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
375 นางวนิดา ม่วงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
376 นางพรชนก เตียวเจริญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางพยอม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
377 นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
378 นายสุรชัย สุขเข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
379 นายสมรัก ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
380 นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
381 นางสาวพเยาว์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
382 นายสุเมธ นิยมธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
383 นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ / หุ่นยนต์)
384 นายวิชิต สมิงไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
385 นางชลลดา เทพเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
386 นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าว้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
387 นายจำนง ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
388 นางสาวถวิล หวังกุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
389 นางสาวเบญจมาศ ทองศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
390 นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
391 ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
392 นายวิชัย ปลาบู่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหญ่ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
393 นางวรกานต์ อินทรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
394 นายบุญส่ง โซยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
395 นางสาวหทัยกาญจน์ ชงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
396 นายพลาดิศัย โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรี-สมใจ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
397 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
398 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
399 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
400 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
401 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
402 นายสมศักดื์ นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
403 นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางขาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
404 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
405 นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
406 นายอุดม ลิ้มลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
407 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
408 นายสุโข ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
409 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
410 นางปัญญา ยะสงคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ (นักเรียนเรียนร่วม)
411 นายสุทธิ กล่ำรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
412 นายกรพรต สุมนโชติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
413 นางอังคณา วิสุทธากร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
414 นางนวลน้อย ปลาบู่ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
415 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
416 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
417 นายสุพรรณ ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
418 นายสมศักดิ์ นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสลบ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
419 นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางขาม คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
420 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาก้าย คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
421 นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
422 นายอุดม ลิ้มลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกะหนาก คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
423 นางศุภวรรณ สุขอร่าม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
424 นายสุโข ประเสริฐลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพระจันทร์ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
425 นายกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
426 นางปัญญา ยะสงคราม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการกลางการศึกษาพิเศษ (กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม)
427 นางสรุชา หุตะจูฑะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการโครงการฯ
428 นางสาวเพ็ญลักษณ์ กำธรธนกาญจน์ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ
429 นางสาวโสภิตา จันทรา เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ ผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]