หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ครั้งที่ 62
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000010 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590,อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
2 000051 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590, อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร 0836655834
3 000062 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง สนามฟุตบอล 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
4 000071 สภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง ห้องสมุด 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร 0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร 0836655834
5 000070 สภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง ห้องสมุด 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 ,อ.กนกรัตน์ อิมประเสริฐ โทร. 0836655834
6 000092 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง ห้องพยาบาล 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590,อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
7 000087 กิจกรรมโครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ป.4-ป.6
-
00.00-00.00
-
8 000102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง โรงอาหาร 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590, อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร 0836655834
9 000103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง ห้อง โรงอาหาร 22 พ.ย. 2555 09.00-12.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
10 000511 Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 1 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร 0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร 0836655834
11 000513 Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 1 ห้อง อนุบาล 2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 ,อ.กนกรัตน์ อิมประเสริฐ โทร. 0836655834
12 000510 A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ห้อง ป.1 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590,อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
13 000514 A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ห้อง ป.2 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
14 000512 คำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ห้อง ป.3 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834
15 000515 คำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 3 ห้อง ป.4 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร 0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร 0836655834
16 000509 ซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 2 ห้อง ป.5 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 ,อ.กนกรัตน์ อิมประเสริฐ โทร. 0836655834
17 000516 ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง อาคาร 2 ห้อง ป.6 22 พ.ย. 2555 13.00-16.00 อ.เชียง ใจซื่อ โทร.0898933590 , อ.กนกรัตน์ อิ่มประเสริฐ โทร.0836655834


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายวงศ์กร ลับบัวงาม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 089-1186911 นางสาวชุติมา คล้ายทอง ครู โรงเรียนบ้านสามยอด 081-5262369
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]