สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นเรือน
2. เด็กชายธนากร  ศรีบัวลา
3. เด็กหญิงประภาสิริ  เจริญพุทธ
4. เด็กหญิงวันวิสา  ปุ้ยเสือ
5. เด็กชายอนุวัฒน์  แซ่ฉี
 
1. นางนงลักษณ์  กลิ่นหอม
2. นายสมเดช  กลิ่นหอม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  วันสีเขียว
 
1. นางปิยนันท์  จุนทการ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นเรือน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 33 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปิยะ  วรรณา
 
1. นางปิยนันท์  จุนทการ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงดุษฎี  กวางแก้ว
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ์
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  สูงรุ่ง
 
1. นางศิรดากาน  บุญสังข์