สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแก (สามัคคีวิทยา) สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กชายชินวัตร  ศรีภูณี
 
1. นางจันทร  บุญวระ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสงวน
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 48 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงภัสสร  รัตนา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยฮะ
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
4 ศิลปะ ระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายศรรักษ์  ทองอินทร์
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
5 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาสนา  เรืองขจร
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
6 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  สิงห์สี
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
7 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ลี
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
 
8 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสงวน
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ลี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองสุวรรณ์
4. เด็กหญิงภัสสร  รัตนา
5. เด็กหญิงวาสนา  เรืองขจร
6. เด็กชายวุฒิชัย  ผิวพิมพ์ดี
7. เด็กชายศรรักษ์  ทองอินทร์
8. เด็กหญิงเดือนนภา  ศรีภูเงิน
9. เด็กหญิงเอมมิกา  สังข์ทอง
 
1. นางธิดา  ทองเทียนชัย
2. นางพัชรี  ชื่นอารมณ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.24 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญทัน  พศศักดิ์
2. เด็กหญิงปิยเนตร  พงษ์บัว
3. เด็กหญิงพรทิพา  จำปาคำ
 
1. นางพัชรี  ดอกบัว
2. นางอรุณ  พรนิธิสกุล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกีรติกร  กันเงิน
2. เด็กหญิงสุภัทรา  รัตนา
3. เด็กหญิงอินทิรา  สืบสุข
 
1. นางจันทิรา  ศรีสรากรณ์
2. นางพัชรี  ดอกบัว