สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงทรรศนวรรณ  ศิริมั่ว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  บูชาบุญ
 
1. นางกานดา  แก้วเขียว
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศิริมั่ว
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสายฟ้า  อารักขิต
 
1. นางสาวโชติกา  พุฒเครือ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงมณฑิตา   อินทร์โอสถ
 
1. นางสาวสปัญญา  สุขเจริญ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงขันธ์
2. เด็กหญิงชุติมา  เสลาคุณ
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
2. นางสาวสปัญญา  สุขเจริญ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรนิกา  หอมโปร่ง
2. เด็กหญิงเรืองรุ่ง  แซ่ล้อ
 
1. นางสาวมลภา  อุไทยธุราทร
2. นางสาวสปัญญา  สุขเจริญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายธีรวุฒิ  อู่ตะเภา
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงปรียานุช  เอี่ยมแสง
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงรัศมี  อินทร์โอสถ
 
1. นายพิชิต  นามูลเพ็ง
 
9 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอนันต์  ขึงภูเขียว
 
1. นางสาวจุรีย์พร  หมื่นจงจำปา
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายจันทกานต์  อินทรกะเสม
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แซ่ล้อ
3. เด็กชายเดชฤทธิ์  ด้วงสวัสดิ์
 
1. นางชุลี  กันเกลา
2. นางสาวสปัญญา  สุขเจริญ