สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2555
ณ สนามการแข่งขันจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 24 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายแวว  -
 
1. นายธีระ  ขจรกีรติกุล
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ปลอดยอดยิ่ง
 
1. นายอดิศร  สุริยะคำวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงวิภา  คงอิ่ม
 
1. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงฐิภาพรรณ  เงินจันทร์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ชื่นขำ
 
1. นางสาวนิตยา  ส่วนลา
2. นางสุรีรัตน์  เรืองสิริวโรดม
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนันต์วัฒนากุล
 
1. นายอดิศร  สุริยะคำวงษ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พยุงดี
 
1. นางเสาวนีย์  เล่นวารี